UCZELNIA:

Mamy kolejnych doktorów z UZ. Swój sukces będą świętować w środę

Czworo doktorów habilitowanych i 33 doktorów odbierze wkrótce dyplomy. Uniwersytet Zielonogórski przygotowuje się do promocji doktorskich i habilitacyjnych. To jedna z najważniejszych uroczystości w roku akademickim.

Poza nowymi doktorami i doktorami habilitowanymi uczestniczą w niej członkowie rodzin, władze uczelni i promotorzy. Przed otrzymaniem dyplomów naukowcy złożą ślubowanie. Na uroczystości pojawi się również uniwersytecki chór.

Promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się w środę, 20 listopada o 12:00 w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr hab. inż. Anna Ostańska– doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Kubica
 • dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
 • prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr hab. Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

„Głos Koszaliński/Pomorza” 1952-1989. Propaganda i informacja

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Czesław Osękowski
 • dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uwr
 • dr hab. Adam Makowski, prof. US

Stopnie nadane Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr hab. Sylwia Kondej– doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Asymptotyka spektralna w modelach kwantowo-mechanicznych z potencjałami typu delta

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stefan Giller
 • dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski
 1. dr hab. Ryszard Matysiak– doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Efekty kwantowe występujące w związku Yb4As3  oraz domieszkowanym (Yb(1-x)Lu(x))4As3

Recenzenci:

 • dr hab.  Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN
 • dr hab. Agata Kamińska, prof.  IF PAN
 • dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr inż. Sebastian Kołodziej– doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym

Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jan Błachut
 • dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG
 1. dr inż. Marta Skoczylas– doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Tytuł rozprawy: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów

Promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Kostecki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
 • prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
 1. dr inż. Aleksandra Sowińska– doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł rozprawy: Wpływ związków siarki na nitryfikację i denitryfikację w procesie osadu czynnego

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Spychała

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Maciej Marć– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Powierzchniowo modyfikowane nanorurki tytanianowe: synteza, własności i zastosowania

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU

Recenzenci:

 • dr hab. Kazimierz Dziliński, prof. PCz.
 • dr hab. Arkadiusz Ptak
 1. dr Wiktor Wolak– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Modelowanie zjawisk fizyko-chemicznych na granicy rozdziału faz dla materiałów z nanostrukturami

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU

Recenzenci:

 • dr hab. Andrzej J. Sikorski
 • dr hab. inż. Konstantin V. Tretiakov
 1. dr Dagmara Sztolberg– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Badanie własności elektronowych i optycznych nanokryształów LaAlO3 domieszkowanych wybranymi jonami metali przejściowych oraz ziem rzadkich

Promotor: prof. dr hab. Przemysław J. Dereń

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Brzostowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Pisarski
 • dr hab. Robert Pązik

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Elżbieta Gazdecka– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych

Promotor: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
 • prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 1. dr Natalia Gorzkiewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szymczak

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw. UKW
 • dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr
 1. dr Barbara Jaśniewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Juliusz Stanisław Balicki (1890-1963) -literaturoznawca i pedagog

Promotor: dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Marian Sinica
 • dr hab. Władysław Sawrycki
 1. dr Katarzyna Dorota Krysińska– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Poezja lubuska wobec sacrum

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • dr hab. Tomasz Garbol
 • prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz
 1. dr Janusz Łastowiecki– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku)

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Skrendo
 • prof. dr hab. Andrzej Zawada
 1. dr Ewa Krzywicka– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Polska powieść kryminalna retro w latach 1999-2014

Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Gemra
 • dr hab. Mariusz Kraska
 1. dr Romuald Nowak– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców miasta w latach 1370 – 2017

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich

Recenzenci:

 • ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJP II
 • dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Dorota Brylla– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Swoistość nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. Kontekst kulturowy i próba analizy treści filozoficznych

Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, prof. UAM
 • dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN
 1. dr Hubert Staśkiewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Daniele Stasi, prof. UR
 • dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr Mariusz Buciakowski– doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Zintegrowane strategie estymacji uszkodzeń i regulacji dla sterowania tolerującego uszkodzenia

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 1. dr Kazimierz Krzywicki– doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Aleksandr Barkalov

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Valery Salauyou
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik
 1. dr Piotr Karol Witczak– doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Synthesis of Robust Fault – Tolerant Control for Nonlinear Systems

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bartosiewicz
 • dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr Agata Drzystek– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Sumacyjno-listowe kolorowanie grafów

Promotor: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Jerzy Topp
 • prof. dr hab. Adam Paweł Wojda
 1. dr Krzysztof Duzinkiewicz– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych

Promotor: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska
 • dr hab. Ziemowit Rzeszotnik
 1. dr Arkadiusz Kozioł– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych

Promotor: prof. dr hab. Roman Zmyślony

Recenzenci:

dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

 1. dr Juliusz Stochmal– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą

Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grzegorz Lewicki
 • prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr Anatol Kałasznikow– doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Tytuł rozprawy: System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 • dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Marta Choptiany– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Symetria i asymetria morfologiczna, funkcjonalna i sensoryczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Promotor: prof. dr hab. Józef Tatarczuk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 • dr hab. Barbara Kwiatkowska
 1. dr Andżelina Łopińska– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Wpływ wybranych czynników na występowanie bakterii Acinetobacter baumannii u piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w trzech regionach zachodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Promotor pomocniczy  PD Dr rer. nat. Gottfried  Wilharm

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 • dr hab. Tomasz Hetmański
 1. dr Sebastian Pilichowski– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Ekologiczne aspekty interakcji galasotwórczych pryszczarków Hartigiola annulipes i Mikiola fagi z bukiem Fagus sylvatica

Promotor: dr hab. Marian Giertych

Recenzenci:

 • dr hab. Lidia Sukovata
 • dr hab. Edward Baraniak
 1. dr Karolina Sar– doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Różnice wybranych alleli genów i wpływ toksycznych metali ciężkich na mechanizmy antyoksydacyjne u ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów i dną moczanową

Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. nadzw.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
 • dr hab. n. med. Agata A. Filip
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 1. dr Rafał Filip– doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Analiza teoretyczna białek wirusów grypy typu A z uwzględnieniem rejonów istotnych strukturalnie i funkcjonalnie, kierunków filogenezy i ich implikacji w strukturze białek

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
 • dr hab. Paweł Mackiewicz
 1. dr Gabriela Żaroffe– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Analiza strukturalno-funkcjonalna białek wirusów grypy typu A w aspekcie projektowania specyficznych leków

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

 • dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 • prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak
 1. dr Agata Żyźniewska– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Charakterystyka regionów konserwatywnych i zmiennych w wybranych rodzinach inhibitorów proteolitycznych

Promotor: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mariusz Olczak
 • dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 1. dr Mateusz Ciepliński – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Następstwa fizjologiczne u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) objętej wrzodziejącą martwicą skóry (Ulcerative Dermal Necrosis – UDN) – wybrane zagadnienia

Promotor: dr hab. Mariusz Kasprzak

Recenzenci:

 • dr hab. Bożena Witek
 • dr hab. inż. Ryszard Polechoński

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl– doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja-socjologiczna analiza doświadczenia choroby

Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz
 • prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski
 1. dr Hanna Wojciechowska– doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci w toku edukacji językowej w klasie II (w kontekście podstawy programowej)

Promotor: prof. dr hab. Jan Grzesiak

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close