UCZELNIA:

Mamy kolejnych doktorów z UZ. Swój sukces będą świętować w środę

Czworo doktorów habilitowanych i 33 doktorów odbierze wkrótce dyplomy. Uniwersytet Zielonogórski przygotowuje się do promocji doktorskich i habilitacyjnych. To jedna z najważniejszych uroczystości w roku akademickim.

Poza nowymi doktorami i doktorami habilitowanymi uczestniczą w niej członkowie rodzin, władze uczelni i promotorzy. Przed otrzymaniem dyplomów naukowcy złożą ślubowanie. Na uroczystości pojawi się również uniwersytecki chór.

Promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się w środę, 20 listopada o 12:00 w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr hab. inż. Anna Ostańska– doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Kubica
 • dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
 • prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr hab. Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

„Głos Koszaliński/Pomorza” 1952-1989. Propaganda i informacja

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Czesław Osękowski
 • dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uwr
 • dr hab. Adam Makowski, prof. US

Stopnie nadane Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr hab. Sylwia Kondej– doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Asymptotyka spektralna w modelach kwantowo-mechanicznych z potencjałami typu delta

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stefan Giller
 • dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski
 1. dr hab. Ryszard Matysiak– doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Efekty kwantowe występujące w związku Yb4As3  oraz domieszkowanym (Yb(1-x)Lu(x))4As3

Recenzenci:

 • dr hab.  Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN
 • dr hab. Agata Kamińska, prof.  IF PAN
 • dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr inż. Sebastian Kołodziej– doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym

Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jan Błachut
 • dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG
 1. dr inż. Marta Skoczylas– doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Tytuł rozprawy: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów

Promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Kostecki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
 • prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
 1. dr inż. Aleksandra Sowińska– doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł rozprawy: Wpływ związków siarki na nitryfikację i denitryfikację w procesie osadu czynnego

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Spychała

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Maciej Marć– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Powierzchniowo modyfikowane nanorurki tytanianowe: synteza, własności i zastosowania

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU

Recenzenci:

 • dr hab. Kazimierz Dziliński, prof. PCz.
 • dr hab. Arkadiusz Ptak
 1. dr Wiktor Wolak– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Modelowanie zjawisk fizyko-chemicznych na granicy rozdziału faz dla materiałów z nanostrukturami

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU

Recenzenci:

 • dr hab. Andrzej J. Sikorski
 • dr hab. inż. Konstantin V. Tretiakov
 1. dr Dagmara Sztolberg– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Badanie własności elektronowych i optycznych nanokryształów LaAlO3 domieszkowanych wybranymi jonami metali przejściowych oraz ziem rzadkich

Promotor: prof. dr hab. Przemysław J. Dereń

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Brzostowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Pisarski
 • dr hab. Robert Pązik

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Elżbieta Gazdecka– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych

Promotor: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
 • prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 1. dr Natalia Gorzkiewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szymczak

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw. UKW
 • dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr
 1. dr Barbara Jaśniewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Juliusz Stanisław Balicki (1890-1963) -literaturoznawca i pedagog

Promotor: dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Marian Sinica
 • dr hab. Władysław Sawrycki
 1. dr Katarzyna Dorota Krysińska– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Poezja lubuska wobec sacrum

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • dr hab. Tomasz Garbol
 • prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz
 1. dr Janusz Łastowiecki– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku)

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Skrendo
 • prof. dr hab. Andrzej Zawada
 1. dr Ewa Krzywicka– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Polska powieść kryminalna retro w latach 1999-2014

Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Gemra
 • dr hab. Mariusz Kraska
 1. dr Romuald Nowak– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców miasta w latach 1370 – 2017

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich

Recenzenci:

 • ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJP II
 • dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Dorota Brylla– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Swoistość nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. Kontekst kulturowy i próba analizy treści filozoficznych

Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, prof. UAM
 • dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN
 1. dr Hubert Staśkiewicz– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Daniele Stasi, prof. UR
 • dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr Mariusz Buciakowski– doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Zintegrowane strategie estymacji uszkodzeń i regulacji dla sterowania tolerującego uszkodzenia

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 1. dr Kazimierz Krzywicki– doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Aleksandr Barkalov

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Valery Salauyou
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik
 1. dr Piotr Karol Witczak– doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Synthesis of Robust Fault – Tolerant Control for Nonlinear Systems

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bartosiewicz
 • dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr Agata Drzystek– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Sumacyjno-listowe kolorowanie grafów

Promotor: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Jerzy Topp
 • prof. dr hab. Adam Paweł Wojda
 1. dr Krzysztof Duzinkiewicz– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych

Promotor: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska
 • dr hab. Ziemowit Rzeszotnik
 1. dr Arkadiusz Kozioł– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych

Promotor: prof. dr hab. Roman Zmyślony

Recenzenci:

dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

 1. dr Juliusz Stochmal– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą

Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grzegorz Lewicki
 • prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr Anatol Kałasznikow– doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Tytuł rozprawy: System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 • dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Marta Choptiany– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Symetria i asymetria morfologiczna, funkcjonalna i sensoryczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Promotor: prof. dr hab. Józef Tatarczuk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 • dr hab. Barbara Kwiatkowska
 1. dr Andżelina Łopińska– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Wpływ wybranych czynników na występowanie bakterii Acinetobacter baumannii u piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w trzech regionach zachodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Promotor pomocniczy  PD Dr rer. nat. Gottfried  Wilharm

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 • dr hab. Tomasz Hetmański
 1. dr Sebastian Pilichowski– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Ekologiczne aspekty interakcji galasotwórczych pryszczarków Hartigiola annulipes i Mikiola fagi z bukiem Fagus sylvatica

Promotor: dr hab. Marian Giertych

Recenzenci:

 • dr hab. Lidia Sukovata
 • dr hab. Edward Baraniak
 1. dr Karolina Sar– doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Różnice wybranych alleli genów i wpływ toksycznych metali ciężkich na mechanizmy antyoksydacyjne u ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów i dną moczanową

Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. nadzw.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
 • dr hab. n. med. Agata A. Filip
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 1. dr Rafał Filip– doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Analiza teoretyczna białek wirusów grypy typu A z uwzględnieniem rejonów istotnych strukturalnie i funkcjonalnie, kierunków filogenezy i ich implikacji w strukturze białek

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
 • dr hab. Paweł Mackiewicz
 1. dr Gabriela Żaroffe– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Analiza strukturalno-funkcjonalna białek wirusów grypy typu A w aspekcie projektowania specyficznych leków

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

 • dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 • prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak
 1. dr Agata Żyźniewska– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Charakterystyka regionów konserwatywnych i zmiennych w wybranych rodzinach inhibitorów proteolitycznych

Promotor: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mariusz Olczak
 • dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 1. dr Mateusz Ciepliński – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Następstwa fizjologiczne u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) objętej wrzodziejącą martwicą skóry (Ulcerative Dermal Necrosis – UDN) – wybrane zagadnienia

Promotor: dr hab. Mariusz Kasprzak

Recenzenci:

 • dr hab. Bożena Witek
 • dr hab. inż. Ryszard Polechoński

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl– doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja-socjologiczna analiza doświadczenia choroby

Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz
 • prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski
 1. dr Hanna Wojciechowska– doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci w toku edukacji językowej w klasie II (w kontekście podstawy programowej)

Promotor: prof. dr hab. Jan Grzesiak

Recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: