Regulamin

REGULAMIN PORTALU UNIWERSYTECKIEGO WZIELONEJ.PL

I. OGÓLNE ZASADY

1. “wZielonej.pl” jest prowadzona przez Stowarzyszenie Mediów Studenckich z siedzibą w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 65, wpisaną rejestru pod numerem KRS 0000167284 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze NIP: 929-17-08-747 (zwaną dalej: “Stowarzyszenie”).

2. “wZielonej.pl” umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, w tym także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami), filmów reporterskich (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami) oraz tekstów prasowych i informacyjnych dotyczących bieżących wydarzeń na stronie serwisu internetowego wZielonej.pl pod adresem www.wZielonej.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie “wZielonej.pl” (zwanym dalej “Regulaminem”).

3. Osoba fizyczna przesyłając Zdjęcie, film i/ lub tekst w sposób wskazany w punkcie 1 części II Regulaminu, w celu umieszczenia na stronie www.wZielonej.pl (zwana dalej: “AUTOREM”) udziela Stowarzyszeniu, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na następujących warunkach:

3.1 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu przez czas nieokreślony (okres licencji);

3.2. Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na stronie serwisu internetowego www.wZielonej.pl i Gazecie Studenckiej UZetka

3.3 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.4. Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na terytorium obejmującym obszar całego świata.

4. Dodatkowo AUTOR korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Stowarzyszenie, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA, opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania Zdjęcia lub Filmu do wymogów “wZielonej.pl”, przekształcenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez Stowarzyszenie, w stosunku do Zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Stowarzyszenie z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 3.3 powyżej;

b) zezwala Stowarzyszeniu na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3.3 powyżej;

c) upoważnia Stowarzyszenie do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu publiczności, a także udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu AUTORA,

d) upoważnia Stowarzyszenie do zniszczenia utrwalenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu dokonanego przez Stowarzyszenie bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA.

5. Jednocześnie AUTOR oświadcza, że:

a) jestem wyłącznym autorem przesłanego Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu/posiadam wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Stowarzyszenie z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Stowarzyszenie przekazanych przez AUTORA uprawnień,

b) osoby występujące na Zdjęciach, Filmach i/lub Tekście, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia, emisję Filmu i/lub Tekstu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

– AUTOR na każde żądanie Stowarzyszenia przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

6. AUTOR przesyłając Stowarzyszeniu Zdjęcie, Film i/lub Tekst ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Stowarzyszenie, zobowiązuję się zwolnić Stowarzyszenie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

7. Stowarzyszenie zastrzega, że wyboru Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów nadesłanych przez AUTORA dokonuje redakcja “wZielonej.pl”. Redakcja “wZielonej.pl” podejmuje również decyzję o opublikowaniu Zdjęć, emisji Filmu lub Tekstu. Stowarzyszenie ma prawo nieopublikowania Zdjęcia, Tekstu i/lub niewyemitowania Filmu nadesłanego przez AUTORA bez konieczności podania uzasadnienia.

II. ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ, FILMÓW I/LUB TEKSTÓW

1. Przesyłanie Zdjęć, Filmu i/lub Tekstu na stronę “wZielonej.pl” następować może wyłącznie w poniższych formach:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail portal@wZielonej.pl,

b) za pośrednictwem wiadomości MMS na w/w adres poczty e-mail,

2. Zdjęcie, Film i/lub Tekst przesłany przez AUTORA na stronę “wZielonej.pl” musi zawierać tytuł Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia.

3. Przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst na stronę “wZielonej.pl” za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub Formatki AUTOR zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pseudonim (nick) lub imię AUTORA. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z AUTORAMI oraz oznaczania Nickiem lub imieniem Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów.

4. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Stowarzyszenia na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza Formatki.

5. Klauzula zgody:

“Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Stowarzyszenia.”

6. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów za pośrednictwem Formatki, AUTOR musi zaakceptować treść Regulaminu, żeby jego Zdjęcie, Film i/lub Tekst mogły być przyjęte przez Stowarzyszenie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.wzielonej.pl/

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania strony “wZielonej.pl” lub całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close