UCZELNIA:

Sto lat to za mało! Jubileusze prof. Kisielewicza

18 lat temu doprowadził do połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Politechniką Zielonogórską i został pierwszym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku świętuje nie tylko pełnoletność naszej uczelni, ale też swoje prywatne jubileusze.

Prof. Michał Kisielewicz, bo o nim mowa w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny, a także 60-lecie pracy dydaktycznej. Okrągłe rocznice profesora były celebrowane w siedzibie Rektoratu naszej uczelni. Przeszło pół wieku prof. Kisielewicz spędził w zielonogórskich uczelniach i do dziś jest czynnym dydaktykiem.

W trakcie uroczystości dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii prof. Longin Rybiński wręczył profesorowi Kisielewiczowi statuetkę Banachusika – miniaturę odsłoniętego kilkanaście dni temu wydziałowego bachusika, a od swojego „syna matematycznego”,  prof. Jerzego Motyla – prof. Kisielewicz otrzymał drzewo genealogiczne swoich „matematycznych dzieci”.

Mówcy nie szczędzili profesorowi słów uznania i szacunku – podkreślali jego ogromny dorobek naukowo-dydaktyczny, ale też organizacyjny. Bo prof. Kisielewicz w swojej karierze zawodowej pełnił na uczelni wszystkie funkcje akademickie – od kierownika zakładu po stanowisko rektora (prof. M. Kisielewicz 15 lat kierował zielonogórskimi uczelniami). Dużo mówiono też o problemach z integracją środowiska akademickiego przed 18-laty, ale też o wysiłku i odwadze z jakimi Profesor Kisielewicz mierzył się wtedy z tymi trudnościami. I dzisiaj już nikt nie miał wątpliwości, że Uniwersytet Zielonogórski, to największa wartość dla miasta i jego mieszkańców, ale też dla całego Regionu Lubuskiego.

Profesor Michał Kisielewicz rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze 1 lutego 1966 r. W czasie 18 lat uzyskał kolejno w latach 1968, 1971, 1978 i 1984, jako pierwszy w zielonogórskim środowisku matematycznym, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk matematycznych. Jednocześnie rozpoczął intensywne kształcenie młodej kadry naukowej. Efektem tej aktywności profesora Kisielewicza było wypromowanie przez niego 14 doktorów nauk matematycznych, z których czterech uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego a jeden z nich uzyskał już tytuł naukowy profesora. Pełnił ponadto nieformalną opiekę naukową nad częścią pracowników Zakładów Matematyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trzech z nich uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, z których jeden uzyskał tytuł naukowy profesora. Profesor Michał Kisielewicz posiada bogaty dorobek naukowy, liczący ponad 100 artykułów naukowych i 4 monografie. Do najważniejszych osiągnięć dotychczasowych badań naukowych prof. Kisielewicza należą wyniki dotyczące własności inkluzji różniczkowo-funkcjonalnych typu neutralnego inkluzji stochastycznych oraz teorii wielowartościowych całek stochastycznych. Wyniki badań prowadzonych w okresie ostatnich 8 lat uwieńczone zostały istotnymi osiągnięciami porządkującymi teorię tych całek. W szczególności prof. Kisielewicz wykazał, że wielowartościowe całki Ito w kasie dekomponowalnych podzbiorów przestrzeni całkowalnych z kwadratem procesów nieantycypujących, są całkowo ograniczone wtedy i tylko wtedy, gdy zbiory te są jednopunktowe. Jednocześnie scharakteryzował przeliczalne podzbiory tej przestrzeni, których wielowartościowe całki Ito są całkowo ograniczone. W ramach badań całek stochastycznych typu Aumana wykazał, że wszystkie definiowane do tej pory tego typu całki pokrywają się z klasyczną całką Aumana zależną od parametru losowego. Wynik ten jest konsekwencją jednego z twierdzeń aproksymacyjnych podanych przez prof. Kisielewicza w jego pracy opublikowanej w 2018 r.

Całokształt osiągnięć naukowych prof. Kisielewicza miał istotny wpływ na uzyskanie przez zielonogórskie środowisko matematyczne uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Profesor Michał Kisielewicz przez cały okres swojej aktywności zawodowej w zielonogórskich szkołach wyższych prowadził wszystkie formy pracy dydaktycznej ze studentami. W szczególności pełnił funkcje promotora ponad 180 prac magisterskich. Był organizatorem lub współorganizatorem kształcenia studentów na wielu nowych specjalnościach, między innymi takich jak: zastosowania matematyki w ekonomii, zastosowania matematyki w bankowości i ubezpieczeniach oraz matematyki przemysłowej. W latach 2011-2013 profesor Michał Kisielewicz prowadził wykłady monograficzne dotyczące teorii punktów stałych, teorii całki Aumana i wielowartościowych całek stochastycznych dla doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do wykładów poświęconych teorii całki Aumana i wielowartościowych całek stochastycznych, opracował materiał dydaktyczny: Set-Valued Integrals and Applications, który w okresie ostatnich pięciu lat zostało rozszerzone do postaci monografii: Set – Valued Stochastic Integrals and Applications przedstawionej w lutym bieżącego roku do druku w wydawnictwie Springer.

Profesor Michał Kisielewicz posiada ważne dla zielonogórskiego środowiska akademickiego osiągnięcia organizacyjne. Pełnił w okresie minionych 53 lat pracy w zielonogórskich uczelniach wszystkie funkcje akademickie. Był między innymi przez 9 lat dziekanem wydziału, pełnił przez 5 lat funkcję prorektora oraz przez 15 lat funkcję rektora. Był inicjatorem powołania w 1987 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki oraz powołania w Zielonej Górze w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku 1997 opracował kompleksowy program modernizacji bazy dydaktycznej Politechniki Zielonogórskiej, który w roku 2001 został rozszerzony, jako program inwestycyjny Uniwersytetu. W okresie pełnienia przez prof. Kisielewicza funkcji rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w istotny sposób poprawie uległ ówczesny stan bazy materialnej tej uczelni. W szczególności dokończone zostały budowy Stołówki Studenckiej oraz budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Wybudowano hale laboratoryjną Instytutu Inżynierii Środowiska oraz rozpoczęto budowę Hali Sportowej. W ramach działalności prof. Michała Kisielewicza, jako rektora Politechniki Zielonogórskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego wybudowane zostały kolejne obiekty dydaktyczne i socjalne. Uczelnie te pozyskały nieodpłatnie na własność około 400 hektarów gruntów rolnych w bliskiej okolicy Zielonej Góry, około 10 hektarowy park wraz z usytuowanym w nim stadionem sportowym przylegające do terenu byłej Politechniki oraz zabytkowy budynek w centrum miasta na siedzibę rektoratu Uniwersytetu.

Opublikowany dorobek naukowy:

 1. Artykuły w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym – 42
 2. Artykuły w czasopismach krajowych o zasięgu międzynarodowym – 27
 3. Artykuły w czasopismach krajowych – 30
 4. Artykuły w wydawnictwach konferencyjnych – 7
 5. Monografie i rozprawy w wydawnictwach krajowych – 2
 6. Monografie w wydawnictwach zagranicznych – 2

Kształcenie studentów i młodej kadry naukowej:

 1. Liczba wypromowanych magistrów matematyki – 186
 2. Liczba wypromowanych doktorów – 14
 3. Liczba stopni doktorów habilitowanych uzyskanych przez wypromowanych doktorów Profesora i Jego współpracowników – 7
 4. Liczba recenzji doktorskich – 25
 5. Liczba recenzji habilitacyjnych – 19
 6. Liczba opinii o nadanie tytułu profesora – 8
 7. Liczba opinii o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – 9

Profesorowi życzymy dalszej owocnej pracy naukowej i odsyłamy do rozmowy sprzed tygodnia, którą przeprowadziliśmy w studiu Radia Index.

18-latek Uniwersytet Zielonogórski. Jakie miał problemy na początku? Choćby z… nazwą

źródło: Uniwersytet Zielonogórski

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00