Regulamin

REGULAMIN PORTALU UNIWERSYTECKIEGO WZIELONEJ.PL

I. OGÓLNE ZASADY

1. “wZielonej.pl” jest prowadzona przez Stowarzyszenie Mediów Studenckich z siedzibą w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 65, wpisaną rejestru pod numerem KRS 0000167284 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze NIP: 929-17-08-747 (zwaną dalej: “Stowarzyszenie”).

2. “wZielonej.pl” umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, w tym także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami), filmów reporterskich (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami) oraz tekstów prasowych i informacyjnych dotyczących bieżących wydarzeń na stronie serwisu internetowego wZielonej.pl pod adresem www.wZielonej.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie “wZielonej.pl” (zwanym dalej “Regulaminem”).

3. Osoba fizyczna przesyłając Zdjęcie, film i/ lub tekst w sposób wskazany w punkcie 1 części II Regulaminu, w celu umieszczenia na stronie www.wZielonej.pl (zwana dalej: “AUTOREM”) udziela Stowarzyszeniu, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na następujących warunkach:

3.1 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu przez czas nieokreślony (okres licencji);

3.2. Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na stronie serwisu internetowego www.wZielonej.pl i Gazecie Studenckiej UZetka

3.3 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.4. Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na terytorium obejmującym obszar całego świata.

4. Dodatkowo AUTOR korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Stowarzyszenie, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA, opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania Zdjęcia lub Filmu do wymogów “wZielonej.pl”, przekształcenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez Stowarzyszenie, w stosunku do Zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Stowarzyszenie z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 3.3 powyżej;

b) zezwala Stowarzyszeniu na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3.3 powyżej;

c) upoważnia Stowarzyszenie do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu publiczności, a także udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu AUTORA,

d) upoważnia Stowarzyszenie do zniszczenia utrwalenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu dokonanego przez Stowarzyszenie bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA.

5. Jednocześnie AUTOR oświadcza, że:

a) jestem wyłącznym autorem przesłanego Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu/posiadam wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Stowarzyszenie z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Stowarzyszenie przekazanych przez AUTORA uprawnień,

b) osoby występujące na Zdjęciach, Filmach i/lub Tekście, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia, emisję Filmu i/lub Tekstu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

– AUTOR na każde żądanie Stowarzyszenia przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

6. AUTOR przesyłając Stowarzyszeniu Zdjęcie, Film i/lub Tekst ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Stowarzyszenie, zobowiązuję się zwolnić Stowarzyszenie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

7. Stowarzyszenie zastrzega, że wyboru Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów nadesłanych przez AUTORA dokonuje redakcja “wZielonej.pl”. Redakcja “wZielonej.pl” podejmuje również decyzję o opublikowaniu Zdjęć, emisji Filmu lub Tekstu. Stowarzyszenie ma prawo nieopublikowania Zdjęcia, Tekstu i/lub niewyemitowania Filmu nadesłanego przez AUTORA bez konieczności podania uzasadnienia.

II. ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ, FILMÓW I/LUB TEKSTÓW

1. Przesyłanie Zdjęć, Filmu i/lub Tekstu na stronę “wZielonej.pl” następować może wyłącznie w poniższych formach:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail portal@wZielonej.pl,

b) za pośrednictwem wiadomości MMS na w/w adres poczty e-mail,

2. Zdjęcie, Film i/lub Tekst przesłany przez AUTORA na stronę “wZielonej.pl” musi zawierać tytuł Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia.

3. Przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst na stronę “wZielonej.pl” za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub Formatki AUTOR zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pseudonim (nick) lub imię AUTORA. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z AUTORAMI oraz oznaczania Nickiem lub imieniem Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów.

4. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Stowarzyszenia na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza Formatki.

5. Klauzula zgody:

“Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Stowarzyszenia.”

6. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów za pośrednictwem Formatki, AUTOR musi zaakceptować treść Regulaminu, żeby jego Zdjęcie, Film i/lub Tekst mogły być przyjęte przez Stowarzyszenie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.wzielonej.pl/

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania strony “wZielonej.pl” lub całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00