ZIELONA GÓRA:

Ławnicy poszukiwani. Trwa nabór

Trwa nabór kandydatów na ławników sądowych. Są to wybory uzupełniające na kadencję 2024 – 2027. Obecnie poszukiwanych jest 36 ławników do zielonogórskiego sądu okręgowego i 21 do sądu rejonowego. Ławnikiem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo i w pełni korzysta z praw. Ponadto musi to być osoba pomiędzy 30 a 70 rokiem życia. Szczegóły poniżej. 

1.Liczba ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027:

–   do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 36 ławników,

–   do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze: 21 ławników, w tym 13 do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

2.Ławnikiem może zostać osoba, która:

–   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

–   jest nieskazitelnego charakteru,

–   ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,

–   jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Zielonej Górze co najmniej od roku,

–   jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

–   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

–   do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

3. Ławnikiem nie może być:

–   osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

–   osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

–   funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

–   adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki i radcowski, duchowny,

–   żołnierz w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz Służby Więziennej,

–   radny gminy, powiatu i województwa,

–   nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

–   prezesi właściwych sądów,

–   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

–   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Zielonej Górze.

5. Terminy:

–   zgłoszenie kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie od 4 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

6. Szczegółowe informacje, wzory formularzy

–   Biuro Obsługi Interesanta na parterze w budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, tel. +48 68 45 64 833

–   wzory formularzy dostępne w Biurze Obsługi Interesanta (parter, informacja ogólna) lub w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zielonagora.pl: w dziale: „Co i jak załatwić w urzędzie-ławnicy sądowi”

źródło: Urząd Miasta Zielona Góra

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00