UCZELNIA:

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał pierwszą w historii Radę Uczelni

Na środowym posiedzeniu Senat powołał pierwszą w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Radę Uczelni. Rada uczelni jest, obok rektora i senatu, trzecim organem uczelni publicznej wprowadzonym nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 r.

Zgodnie z zapisami ustawy, w skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50 proc. tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego.

W pierwszej Radzie Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się:

przedstawiciele UZ wybrani przez Senat UZ:

prof. dr hab. Dariusz Dolański z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ z Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ

dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ z Instytutu Informatyki i Zarzadzania Produkcją Wydziału Mechanicznego UZ

członkowie RU spoza UZ wybrani przez Senat UZ:

Małgorzata Ragiel – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

dr inż. Jarosław Gniazdowski – prokurent w Polkol sp. z o.o., Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Jerzy Ostrouch – prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ:

Dominika Masionek

Członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego mogła zostać osoba, która spełnia wszystkie warunki ustawowe, czyli: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub  umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscyplinarną; nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; posiada wykształcenie wyższe (poza przewodniczącym Parlamentu Studenckiego); nie ukończyła 67. roku życia; nie pełni aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Zielonogórskiego ani innej uczelni; nie jest aktualnie członkiem rady innej uczelni; nie jest aktualnie zatrudniona w administracji publicznej; nie sprawuje mandatu senatora Senatu RP, posła  Sejmu RP, posła  do Parlamentu Europejskiego, ani radnego.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ ma dwa tygodnie na wskazanie Senatowi UZ kandydata na przewodniczącego Rady, którego Senat UZ powoła spośród członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni. Rada musi też uchwalić swój regulamin.

Do dnia wejścia w życie nowego statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego do zadań Rady będzie należało:

1)opiniowanie projektu statutu,

2)wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,

3)uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00