UCZELNIA:

Nowa kadra profesorska!

Profesor Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 roku. Stopnie naukowe – doktora nauk technicznych (1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam również przeprowadzone było postępowania o nadanie tytułu profesora. Reprezentuje dziedziny nauki z pogranicza dyscyplin naukowych zajmując się inżynierią i ochroną środowiska, ekonomią środowiska (analizą procesów gospodarczych w kontekście realizacji paradygmatu rozwoju zrównoważonego) oraz zarządzaniem środowiskiem i proekologicznymi systemami zarządzania na poziomie mikroekonomicznym. Jej dorobek publikacyjny wynosi łącznie 136 pozycji. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 106 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto jest autorką 2 patentów i ponad 60 prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych na rzecz przemysłu oraz samorządów).
Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego IIIo , nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody JM. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jest także odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej jako promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich i ponad 500 prac magisterskich i licencjackich. Pełniła także wiele funkcji poza Uczelnią (m.in. w latach 1994-1998 – funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 – funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze). Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – oddział Polska. Obecnie pełni funkcję dziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. dr hab. Stanisław Borawski jest uczniem prof. A. Furdala i prof. S. Rosponda. Magisterium: 1972 – Polska terminologia językoznawcza. Próba ujęcia semantycznego, Uniwersytet Wrocławski. Doktorat: 1977 – Zarys dziejów odmian języka polskiego w oświetleniu przyczynowym – promotor: A. Furdal, recenzenci: prof. M. R. Mayenowa i prof. J. Woronczak, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacja: 1995 – Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zielonogórską uczelnią Profesor jest związany od 1.10.1995 r.  Profesor Borawski współpracuje ze środowiskiem slawistów i germanistów niemieckich. Jest autorem i współautorem 9 książek i kilkudziesięciu rozpraw. W latach 1977-1980 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Bukareszteńskim, a w latach 1990-1995 na Uniwersytecie w Bonn i dwukrotnie stypendystą "Fundacji Heinricha-Hertza." Przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych Profesora jest całość dziejów polskiego języka narodowego jako środka komunikatywnego narodowej wspólnoty. Koncentruje się przede wszystkim na języku narodowym i jego odmianach funkcjonalnych traktowanych jako środek komunikatywny wspólnot. Innym obszarem jego szczególnych zainteresowań jest filologia i edytorstwo dawnych tekstów. Prof. dr hab. Stanisław Borawski jest aktualnie kierownikiem Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim
 

Autor: Radio Index

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00