UCZELNIA:

Nasz rektor doceniony przez Politechnikę Lubelską!

Prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, otrzyma tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. To wyróżnienie za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej oraz za współpracę z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a także wkład w jego rozwój.

Uroczystość odbędzie się jutro, 15 maja, podczas obchodów Jubileuszu 65-lecia lubelskiej uczelni.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie cztery lata później obronił pracę doktorską. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, a w 2003 r. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Profesor Tadeusz Kuczyński jest autorem lub współautorem 168 prac badawczych, 13 monografii, oraz ponad 90 prac niepublikowanych z zakresu kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, emisji zanieczyszczeń w rolnictwie i ich wpływu na środowisko, odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska.

W latach 1981 – 1984 był wykładowcą na Uniwersytecie w Ile-Ife w Nigerii.

W 1999 r. T. Kuczyński powołany został na profesora Politechniki Zielonogórskiej, która 2 lata później przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski; w jego rozwój Profesor wniósł ogromny wkład.

W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W tym czasie Wydział uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, a na jego bazie utworzony został wydział Nauk Biologicznych.

W latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukoronowaniem jego sześcioletniej działalności w charakterze rektora UZ było uzyskanie pełnych uprawnień uniwersytetu klasycznego, utworzenie na uczelni 2 nowych wydziałów, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Prawa i Administracji, doprowadzenie do powołania szpitala klinicznego współzarządzanego z Samorządem Wojewódzkim, budowa i oddanie do użytku jednego z wiodących w Polsce parków naukowo-technologicznych oraz przyznanie Uniwersytetowi w 2017 r. dwóch nominacji do konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych i zdobycie pierwszego miejsca wśród polskich uczelni w naukach przyrodniczych. Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie.

O międzynarodowym uznaniu Profesora świadczy fakt jego powoływania do udziału w pracach wielu instytucji i inicjatyw o europejskim i światowym zasięgu, m.in. do Zarządu Sekcji Budownictwa Rolniczego Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR), na przewodniczącego Międzynarodowej Grupy Roboczej CIGR „Sustainability in Animal Food Production”, do udziału w 3 grupach roboczych działających w ramach UNECE LRTAP, na eksperta Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa, na przedstawiciela  Polski w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.

Od 2013 r. prof. Tadeusz Kuczyński jest redaktorem naczelnym wydawanego przez UZ czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports, a od 2017 r. członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Jego zasługi zostały dostrzeżone i uhonorowane wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Obywatela Honorowego Województwa Lubuskiego.

Profesor jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem.

Biogram za mat. prasowe UZ

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: