POLSKA I ŚWIAT:

Zimowy urlop w krajach UE

Należy pamiętać, że wypoczynek za granicą może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem, na przykład podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy.
 
Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, to, jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym kraju, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach Unii Europejskiej

Przed wyjazdem do jednego z państw Unii (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii) należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz.

 
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem. Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.).
 
Każda osoba otrzymuje osobną Kartę. W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, dokumenty te potwierdzają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kopia Karty.

UWAGA!
Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku. Ponieważ w okresie świątecznym mogą jednak pojawić się kolejki, warto postarać się o właściwy dokument nieco wcześniej. Karta co do zasady wydawana jest na okres 2 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została zapłacona składka (w przypadku emerytów i rencistów  – maksymalnie do 5 lat).

UWAGA!
W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

UWAGA!
Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii, we Francji, Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

AUSTRIA

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse).
Po przedstawieniu otrzymujemy od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać numer Karty, symbol PL i datę ważności; nasze dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskanie leczenia.

Opłaty obowiązują za:

   1. każdy dzień pobytu w szpitalu  –  8 – 16 EUR w zależności od kraju związkowego;
   2. transport 4,90 – 9,80 EUR,
   3. leki  –  za każdy lek 4,90 EUR.

  Numer pogotowia  –  112 lub 144. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

FRANCJA
W ramach ubezpieczenia korzystamy z opieki zdrowotnej tylko tych lekarzy, którzy zawarli umowę z francuską kasą chorych (oznaczeni jako conventionné) oraz szpitali publicznych lub prywatnych posiadających umowę z kasą chorych.

Opłaty:
W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można  ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% od: 22 EUR  (pełny koszt wizyty u lekarza ogólnego), 25-37 EUR (pełny koszt wizyty u lekarza specjalisty). Dodatkowo za wizytę u lekarza należy wnieść bezzwrotną opłatę w wysokości 1,00 EUR.
Jeśli korzystamy z opieki pozaszpitalnej lub kupimy leki, musimy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możemy ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% ceny ustalonej w cenniku kasy, natomiast leki  –  od 15% do 100%. 0,50 EUR zostanie odliczone od kwoty zwrotu za każdy wydany lek. W przypadku pobytu w szpitalu, trzeba zapłacić 20% kosztów leczenia i dzienną opłatę ryczałtową  –  16 EUR.

Numer pogotowia  –  112 lub 15. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji generalnie zwracane są w 65%.

UWAGA!
Od udzielającego świadczeń lekarza/stomatologa oraz w aptece otrzymamy Feuille de Soins, który jest podstawą refundacji poniesionych kosztów.

Należy pamiętać, żeby zachować vignettes(pomarańczowe, białe, białe przekreślone lub niebieskie nalepki z ceną) z opakowań lekarstw. Trzeba je przykleić w wyznaczonych miejscach Feuille de Soinsotrzymanego od farmaceuty. Obowiązkowy jest też nasz podpis na Feuille de Soins.
O zwrot części wydatków możemy ubiegać się już na terytorium Francji, w kasie chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystaliśmy ze świadczeń lub po powrocie do Polski, w macierzystym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i EKUZ. W przypadku zwrotu kosztów transportu trzeba dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

NIEMCY
Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które zawarły umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Po przedstawieniu formularza bądź Karty u lekarza lub w szpitalu otrzymamy druk (Erklärung), na którym należy podać planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie w języku polskim, że przyjazd do Niemiec nie miał na celu uzyskania leczenia.

Opłaty obowiązują za:

   1. pierwszą wizytę w kwartale u danego lekarza  –  10 EUR; (przy kolejnych potrzebny dowód wpłaty),
   2. każdy dzień pobytu w szpitalu  –  10 EUR;
   3. leki refundowane: 5  –  10 EUR;
   4. transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec: 5  –  10 EUR;.

  Numer pogotowia  –  112.

SŁOWACJA
Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna).

Obowiązują zryczałtowane opłaty za receptę w wysokości 0,17 EUR. Świadczenia ambulatoryjne, wizyta w pogotowiu – 1,99 EUR. Transport medyczny jest płatny w wysokości  0,07 EUR/km.
Opłatę wnosi się bezpośrednio przewoźnikowi.

Numer pogotowia  – 155 lub 112.

SZWAJCARIA
Korzystamy z opieki placówek działających w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, o czym należy upewnić się przed skorzystaniem ze świadczeń. W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry, a następnie można wystąpić o zwrot części kosztów Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami; w takiej sytuacji otrzymamy rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta, który wynosi:  

   1. CHF (33 CHF w przypadku dzieci do 18 r. ż.) za każdy okres leczenia do 30 dni,
   2. 10 CHF za każdy dzień pobytu w szpitalu,
   3. 50% kosztów transportu sanitarnego.

Numer pogotowia  –  112 lub 144.

WŁOCHY
W ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica).

Opłaty obowiązują za: 

   1. wizytę u lekarza, (do 36,15 EUR);
   2. leczenie stomatologiczne;
   3. leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową).

  Numer pogotowia  –  112 lub 118.

UWAGA!
Jeśli, mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieśliśmy inne niż wymienione opłaty, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji. 

Autor: Źródło: NFZ

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00