SPORT:

[Woodstock 2013] Strongmani na Woodstocku

HSF (Har­lem Strong­man Fe­de­ra­tion), re­pre­zen­to­wana przez jej za­ło­ży­ciela Pio­tra Kwiat­kow­skiego pod­pi­sała umowę z or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­walu Wo­od­stock, Jur­kiem Owsia­kiem na oko­licz­ność or­ga­ni­za­cji jed­nej z edy­cji, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych za­wo­dów Strong Man  w hi­sto­rii tej dys­cy­pliny — „Giants Live”. Za­wody te od­będą się pod­czas trze­ciego dnia Fe­sti­walu Wo­od­stock tj. 3 sierp­nia 2013r w miej­sco­wo­ści Ko­strzyn nad Odrą  o go­dzi­nie 11.00 i będą jed­no­cze­śnie moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia przez trzech naj­lep­szych za­wod­ni­ków, kwa­li­fi­ka­cji do Mi­strzo­stwa Świata Strong Man.

Znane konkurencje odbędą się w woodstockowej scenografii. Podczas Spaceru Farmera siłacze będą nieść walizki w kształcie Gitar a przeciągany będzie orkiestrowy motocykl.

Do­dat­ko­wego „smaczku” do­daje fakt, że za­wody si­ła­czy od­będą się przy oka­zji 10 – le­cia Fe­sti­walu Wo­od­stock w Ko­strzy­nie nad Odrą. Fani będą mo­gli zo­ba­czyć za­wod­ni­ków z ośmiu kra­jów a nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem za­wo­dów czu­wał bę­dzie dy­rek­tor „Giants Live – Worlds Stron­gest Man Qu­ali­fy­ing Tour” – Co­lin Bryce. Im­prezę po­pro­wa­dzą wspól­nie — Ire­ne­usz Bie­le­ni­nik oraz sam or­ga­ni­za­tor Przy­stanku Wo­od­stock —  Je­rzy Owsiak. Bę­dzie to je­dyna im­preza Strong Man na Świe­cie z tak ogromną pu­blicz­no­ścią.

GIANTS LIVE są to kwalifikacje do Mistrzostw Świata Strongman ,odbywają się w pięciu Państwach na Świecie z których to wyłania się na każdej imprezie tylko trzech najsilniejszych zawodników Zawodnicy Ci maja możliwość konkurować  ze sobą na Organizowanych co roku w innym kraju Mistrzostwach Świata Strongman.W roku 2013 Mistrzostwa Świata Strongman odbędą się w Chinach.

Za­wod­nicy, któ­rzy wy­stą­pią pod­czas Giants Live Po­land 2013:

1. Mi­sha Ko­kly­aev [Russia]

2. Vy­tau­tas La­las [Lithuania]

3. Lauri Nami  [Estonia]

4. Scott Cum­mine [USA]

5. MARTIN WILDAUER (AUSTRIA)

6. Ben Kel­sey [Uni­ted Kingdom]

7. Eoin Gra­ham [Ireland]

8. KRZYSZTOF RADZIKOWSKI [Poland]

9. BARTŁOMIEJ BĄK [Poland]

10. ROBERT CYRWUŚ  [Poland]

[%]php%news%16073[%]

Autor: Paweł Hekman

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close