ZIELONA GÓRA:

Wyższe podatki w Zielonej Górze. Sprawdź, ILE i ZA CO zapłacisz

Zielonogórscy radni przegłosowali podczas wtorkowej sesji podwyżkę podatków lokalnych. To głównie podatki od nieruchomości.

Za przyjęciem uchwały głosowali radni “Zielonej Razem” i Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko była Platforma Obywatelska i radny Tomasz Nesterowicz.

Poniżej treść uchwały i stawki: 

Treść uchwały i stawki
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zielona Góra:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,12 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,78 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,78 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień w podatku od nieruchomości przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od tego podatku:
1) grunty i budynki lub ich części zajęte na żłobki, kluby dziecięce i placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2) grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność charytatywną;
3) grunty zajęte na cmentarze oraz znajdujące się na nich budynki i budowle.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX.769.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rady Miasta Zielona Góra w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2596).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X