ZIELONA GÓRA:

Wojna i pokój przedmiotem zainteresowań naukowców

Przez dwa dnia na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Jej tematem będzie „Pokój/wojna – humanistyka wobec wyzwań współczesności”. Za organizacje wydarzeni odpowiedzialne są Instytuty Filozofii, Filologii Polskiej i Politologii Wydziału Humanistycznego. Ponadto zaproszono do współpracy Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.

Konferencja będzie dotyczyła obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzi, czy Ukrainie. Stawiają one wyzwanie dla humanistów, którzy debatują nad podstawami prawami ludzkości oraz nad pojęciem „pokoju”.

Ponadto dzień później odbędzie się debata „Współczesne oblicza wojny”. Wydarzenie poprowadzi Iwona Szablewska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze.

Konferencja naukowa będzie trwała w dniach 18 – 19 listopada. Pełny program wydarzenia można znaleźć poniżej.

Program konferencji

 

 

18 listopada 2015 r.

Miejsce obrad: Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Godz. 13.50 – Otwarcie Konferencji

 

Obrady plenarne – cz. I

Prowadzący: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

 

14.00 – 14.20

1 – Rola działaczy kultury i sztuki w wojennym konflikcie na Wschodzie Ukrainy/Роль деятелей культуры и искусства в военном конфликте на востоке Украины

Prof. Nikołaj Browko, Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy, Kijów, Ukraina

14.20 – 14.40

2 – Kryzys na Ukrainie: specyfika dyskursu politycznego i świadomości/Кризис в Украине: особенности политического дискурса и сознания

Prof. Irina Wilczyńska, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Kijów, Ukraina

14.40 – 15.00

3 – Strategie przetrwania. Polska filozofia w czasie II wojny światowej

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

15.00 – 15.20

4 – Studium wybranych aspektów konfliktu w przestrzeni gier komputerowych

Dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa 15.40 – 16.00

 

Obrady plenarne – cz. II

Prowadzący: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

16.00 – 16.20

5 – Pokój w wypowiedziach Jana Pawła II na podstawie wypowiedzi wygłaszanych podczas Światowych Dni Modlitw o Pokój w Asyżu

Dr hab. Anastazja Seul, Uniwersytet Zielonogórski

16.20 – 16.40

6 – Hektor w bratobójczej walce. Heroiczne wzorce w kilku antycznych narracjach o wojnach domowych

Dr Mariusz Plago, Uniwersytet Wrocławski

16.40 – 17.00

7 – Uchodźcy w Polsce. Problemy metodologiczne i etyczne w ujęciu zjawiska

Dr Joanna Janiszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

17.00 – 17.20

8 – Bezradność. Polska proza wobec II wojny światowej

Dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

17. 20 – 17.40

9 – Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej

Dr Agnieszka Szczap, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Dyskusja. Zakończenie obrad

 

Godz. 19.30 – Uroczysta kolacja

 

19 listopada 2015 r.

Miejsce obrad: Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Godz. 9.00 – 10.30 – Debata pt. Współczesne oblicza wojny

Prowadząca: Iwona Szablewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze

 

Godz. 10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa

 

Panel I – Filozoficzny

Godz. 11.00 – 13.45

Miejsce obrad: Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

 

Prowadzący: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

1Tolerancja/atolerancja w warunkach konfliktu wojennego a problem artystycznej racjonalności świata/«Толерантность/интолерантность» в условиях военного конфликта и проблема художественной рациональности мифа

Prof. Eliena Poliszczuk, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina

2. Michał Bakunin – apostoł zniszczenia?

Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska, Uniwersytet Zielonogórski

3Filozofowanie jako „stan wojny”. Uwagi metafilozoficzne, metodologiczno-heurystyczne i historyczno-filozoficzne

Mgr Antoni Płoszczyniec, Uniwersytet Wrocławski

4. Polifurkacja cywilizacji: świat człowieka w czasie wojny i pokoju/Полифуркация цивилизации: жизненный мир человека в войне и в мире

Prof. Natalia Żukowa, Instytut Kulturoznawstwa Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, Kijów, Ukraina

5. Wojna a media na przykładzie konfliktu Ukraina–Rosja

dr hab. Roman Sapeńko, prof. Uniwersytet Zielonogórski

6. Muzeum jako propagator pamięci zbiorowej w warunkach konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy/Музей как выразитель коллективной памяти в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины

Maria Czumak, doktorantka Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego NANU, Kijów, Ukraina

 

Dyskusja

 

 

Panel II – Literaturoznawczy

Godz. 11.00 – 13.45

Miejsce obrad: Aula A, al. Wojska Polskiego 69

 

Prowadzący: dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

 

1Portrety czeczeńskich bojowników w reportażach Wojciecha Jagielskiego

Dr Katarzyna Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku

2. W imieniu Kobiet Podziemnych, czyli odwołania do topiki wojennej w pisarstwie Sylwii Chutnik

Mgr Bożena Fąfara, Uniwersytet Rzeszowski

2. Człowiek w wojennych przestrzeniach. Topika wojny w prozie Piotra Guzego

Mgr Marcelina Janisz, Uniwersytet Rzeszowski

4. Literackie świadectwa czasu wojny. Rzeczy, które nieśli Tima O’Briena i Daleka północ Alfreda Rogalskiego.

Mgr Marta Adaśko, Uniwersytet Jagielloński

5. „Oblicze wojny” jako odpowiedź ukraińskiej artystki Darii Marczenko na rosyjsko-ukraiński konflikt/”Лицо войны” как ответ украинского художника Дарьи Марченко на русско-украинский военный конфликт

Mgr Inna Isniuik, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina

6. Ironia i patos w polskiej poezji o Zagładzie

Mgr Anna Hajduk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

7. „Zawód totalny”. Wkład korespondenta wojennego w objaśnianie rzeczywistości

Mgr Aleksandra Bączek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

8. Wojna i poezja. Krąg Stefana Georga i "Tajne Niemcy"/War and poetry. The circle of Stefan George and the "Secret Germany"

Dr Giancarlo Lacchin, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy

 

Panel III – Politologiczny

Godz. 11.00 – 13.45

Miejsce obrad: Aula H, al. Wojska Polskiego 71 A

 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Michalak, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Wojna i bezpieczeństwo w warunkach globalizacji

Dr Jadwiga Błahut-Prusik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2. Antywojenne założenia geopolityki krytycznej

Dr Tomasz Klin, Uniwersytet Wrocławski

3Historia w służbie polityki – wykorzystanie polityki historycznej do legitymizacji rosyjskiej agresji na Ukrainę

Dr Przemysław Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

4. Reżim ustrojowy, jako determinant obrony państwa. Analiza zagadnienia na przykładzie PRL i III RP

Dr Paweł Skorut, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

5. Ameryka Łacińska – ziemia nadziei czy przeklęta?

Dr Ryszard Gaj, Uniwersytet w Białymstoku

6. Wojna jako forma przemocy w czasie socjalnych transformacji/Война как форма насилия в период социальных трансформаций

Dr Wadim Ślusar, Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina

7. Czy na Bliskim Wschodzie możliwy jest trwały pokój?

Mgr Beata Belica, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

8. Wojny futbolowe w Hiszpanii przedłużeniem polityki?

Mgr Wioletta Huzar, Uniwersytet Zielonogórski

 

Dyskusja

 

Panel IV – Wojna w kulturze popularnej

Godz. 11.00 – 13.45

Miejsce obrad: sala seminaryjna 212 (2 p.) Biblioteki Uniwersyteckiej, Al. Wojska Polskiego 71

Prowadzący: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski 

 

1. Wizualne praktyki wojny: sytuacja modernizmu i postmodernizmu/Визуальные практики войны: ситуация Модерна и Постмодерна

Prof. Eliena Pawłowa, Kijowski Narodowy Uniwersytet im T. Szewczenki, Kijów, Ukraina

2Różne sposoby mówienia o pokoju. Idee pacyfistycznie w filmowych komediach

Mgr Alicja Skowronek, Uniwersytet Szczeciński

3. Kodeksy etyczne robotów bojowych

Dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

4. Cywilizacja agresji a media

Mgr Julita Oparska, Uniwersytet Zielonogórski

5. Zabawa w wojnę – reprezentacje wojny w grach komputerowych

Dr Marcin Sieńko, Uniwersytet Zielonogórski

6. Rola współczesnych gier w kształtowaniu postawy militarystycznej

Mgr Kamil Kleszczyński, Uniwersytet Zielonogórski

7. Okropności wojny – nowoczesne formy estetyzacji okrucieństwa

Dr Artur Pastuszek, Uniwersytet Zielonogórski

 

Godz. 14.00 – 14.45 – Obiad, Restauracja „Rabarbar”, Budynek Główny, Al. Wojska Polskiego 69, parter

 

Panel I – Filozoficzny, cz. 2

Godz. 15.00 – 17.45

Prowadzący: dr hab. Tomasz Mróz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Problem „wojny i pokoju: refleksja egzystencjalno-kulturologiczna/ Проблема «войны и мира»: экзистенциально-культурологические рефлексии

Doc. Łarisa Babuszka, Narodowy Uniwersytet Technologii Żywienia, Kijów, Ukraina

2. Alberta Schweitzera koncepcja pokoju jako wypływająca z idei czci dla życia

Mgr Dorota Brylla, Uniwersytet Zielonogórski

3. „Cywilizacja na ławie oskarżonych”. Problematyka wojny i pokoju w filozofii Leszka Kołakowskiego.

Mgr Renata Merda, Uniwersytet Zielonogórski

4. Anarchokomunizm jako pokojowa wizja społeczeństwa w twórczości Piotra Kropotkina

Mgr Angelina Weimann, Uniwersytet Zielonogórski

5.Thomasa C. Schellinga filozofia wojny, czyli teoria gier a wojna

Mgr Radosław Plato, Uniwersytet Szczeciński

6. Miasto jako przestrzeń konfliktu: wpływ irracjonalnych komponentów struktury miejskiej/Город как пространство где воплощается конфликт: влияние иррациональных компонентов городской структуры

Mgr Ksenia Gurżi, Ukraiński Instytut Strategii Globalnego Rozwoju, Kijów, Ukraina

 

Panel II – Literaturoznawczy, cz. 2

Godz. 15.00 – 17.45

Prowadzący: dr hab. Anastazja Seul, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Spór i wojna w strukturze narracji greckiej tradycji oralnej

Dr Karol Zieliński, Uniwersytet Wrocławski

2. Idea ojczyzny jako wartość kształtująca poetycką eschatologię i poetycki autoportret Tadeusza Gajcego

Mgr Rafał Brasse, Uniwersytet Zielonogórski

3. Czy można nadrobić zaległości w wychowaniu pokoleń? Wojna jako bezwzględna nauczycielka

Mgr Katarzyna Popek, Uniwersytet Łódzki

4. „W Drodze” jako przykład czasopisma wojennego

Mgr Wiolleta Radziejewska, Uniwersytet Zielonogórski

5. Ku reorientacji myślenia studentów: humanistyczny kontekst pokojowej wizji świata

Dr Joanna Kapica-Curzytek, Uniwersytet Zielonogórski

6. Pokój i wojna w metaforach/МИР и ВОЙНА в метафорах

Dr Tatiana Nabierieżniewa, Kijowski Narodowy Uniwersytet im T. Szewczenki, Kijów, Ukraina

 

Panel III – Politologiczny, cz. 2

Godz. 15.00 – 17.45

Prowadzący: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Politycy z FDP w sprawie wojny i pokoju

Dr Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski

2. Wojna (nie)sprawiedliwa? Warunek causa iusta

Mgr Patryk Petrus, Uniwersytet Zielonogórski

3. Wojna czy pokój? Analiza stosunków chińsko-tajwańskich

Mgr Ewa Świętek, Uniwersytet Zielonogórski

4. 'Co by było gdyby? Hipotetyczna refleksja nad krajobrazem III wojny światowej'

Dr Piotr Pawlak, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

5. Polska wobec problemu Państwa Islamskiego

Dr Piotr Pochyły, Uniwersytet Zielonogórski

6. Wojny pogodowe – spekulacje, a fakty

Mgr inż. Robert Zielonka, Uniwersytet Zielonogórski

7. Wojna i pokój jako temat literatury kurdyjskiej/War and peace as a theme in Kurdish literature

Dr Farhang M. Muhamad, Salahadin University – Erbil, Irak

8. Etapy formowania się doktryny „Ruskiego Świata” oraz jej rola we wschodnioukraińskim konflikcie/Этапы формирования доктрины “Русский мир” и ее роль в восточноукраинском конфликте

Władimir Gurżi, Ukraiński Instytut Strategii Globalnego Rozwoju, Kijów, Ukraina

 

Dyskusja

Autor: Maciej Skorżepo

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close