UCZELNIA:

Zdobądź stypendium ministra

Zmiana rozporządzenia wynikała z nowego brzmienia art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) zwanej dalej „PSW”, nadanego na podstawie art. 1 pkt 133 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).

Dotychczas obowiązujące przepisy o stypendiach ministra preferowały różnorodną aktywność naukową w ramach uczelni i poza nią, nieobjętą programem nauczania, m.in. pracę w kole naukowym, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty, udział w konferencjach naukowych i konkursach, studia indywidualne i równoległe, a także odbyte praktyki, staże i kursy oraz uzyskane certyfikaty językowe. Nowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia będzie miało bardziej prestiżowy charakter, gdyż ranga osiągnięć została ustalona na wyższym niż dotychczas poziomie, przy czym jednocześnie zwiększeniu ulegnie wysokość stypendium. W nowym rozporządzeniu:

  • ustalono nowe kryteria przyznawania stypendium ministra, tj. uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w okresie studiów lub uzyskanie w ostatnim zaliczonym roku średniej ocen klasyfikujących studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku; w porównaniu ze stanem dotychczasowym zniesiono warunek uzyskania określonej minimalnej średniej ocen w zależności od skali ocen w uczelni, a także uściślono okres uwzględniany przy ocenie wniosków;
  • zmodyfikowano katalog wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych poprzez zwiększenie ich rangi;
  • wprowadzono tryb składania wniosku przez studenta w uczelni, a także sposób przekazywania wniosków przez Rektorów do odpowiednich ministrów i do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – przez innych ministrów;
  • przesunięto ostateczny termin składania wniosków przez uczelnie z 20 października na 15 października;
  • wprowadzono zespół oceniający wnioski o stypendia ministra i określono jego skład, a także sposób oceny wniosków;
  • ustalono liczbę przyznawanych stypendiów na nie więcej niż 1.000 oraz maksymalną wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo na 15.000 zł;
  • wprowadzono tryb wypłaty stypendium studentowi;
  • wprowadzono jeden wzór wniosku niezależny od typu stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy PSW, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kwestie stypendiów dla doktorantów omówiono szczegółowo w .

 

Całość na 

Autor: Źródło: MNiSW

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close