UCZELNIA:

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe: Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu będzie kształcił podyplomowo. Już od października planowane jest uruchomienie kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia.

Studia będą trwały 2 semestry. Ich program przewiduje 162 godziny zajęć w formie wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela), odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu. Pierwszy zjazd planowany jest na 23-24 października 2021 r. Opłata za semestr wynosi 2500 zł, a opłata rekrutacyjna 85 zł. Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji oraz złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu lub elektronicznie poprzez e-maila. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Przewidywana liczba miejsc na studiach wynosi maksymalnie 30 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie na studia,

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych
magisterskich,

3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.

Absolwent studiów będzie wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia, będzie posiadał kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz efektywnego zarządzania finansami, wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzę z zakresu farmakoekonomiki, promocji zdrowia, praw pacjentów oraz będzie posiadał umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem. Studia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej.

źródło: Uniwersytet Zielonogórski

Zobacz więcej
Back to top button
X