UCZELNIA:

Samorząd terytorialny za pan brat z organizacjami pozarządowymi

O współpracy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych mówi się wiele. Niestety w wielu przypadkach są to słowa krytyki. Czy jest szansa na zmiany?

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje ogólnopolską konferencję naukową – Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne. Jako prelegenci wystąpią m.in.: mgr Krzysztof Więckiewicz (były dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), mgr Aleksandra Ozimek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), mgr Barbara Zyzda (Uniwersytet Wrocławski), czy prof. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Tematów do poruszenia jest wiele, począwszy od finansowej współpracy, przez zlecenia i ich realizację, po budowanie partnerstw.

Konferencja odbędzie się 24 i 25 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71.

Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

24.11.2016 r. (czwartek)

11:00 Otwarcie konferencji

Prorektor UZ ds. Studenckich – Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Dziekan Wydziału Humanistycznego – Prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel

Dyrektor Instytutu Politologii UZ – Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała

Sekretarz konferencji (kwestie organizacyjne) – Dr Adam Jarosz/Dr Beata Springer

11:10 Wykład wprowadzający – gość specjalny konferencji

Mgr Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w latach 2003-2015, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Więckiewicz był dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od momentu jego powstania w 2003 r. Jest jednym z pomysłodawców Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W 2014 r., podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odznaczony został przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11:40  Panel nr 1

Formalno-prawne aspekty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący:  dr Łukasz Młyńczyk (Uniwersytet Zielonogórski)

11:40 Finansowe formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  – dr Monika Wojcieszak, mgr Agnieszka Wojcieszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

11:55  Prywatyzacja realizacji zadań publicznych a publicyzacja realizacji zadań prywatnych – aspekty prawne współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – dr Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski)

12:10 Zlecanie realizacji zadań publicznych jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym – mgr Aleksandra Ozimek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

12:25  Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi  – mgr Berenika Czerwińska (Uniwersytet Wrocławski)

12:40 Aspekty finansowe współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – mgr Barbara Zyzda (Uniwersytet Wrocławski)

12:55   Dyskusja

13:10    Lunch

13:50   Panel nr 2

Funkcje, zakres zadań, sposoby realizacji zadań publicznych, instrumenty działania de lege lata i de lege ferenda.

Prowadzący:  dr Adam Ilciów (Uniwersytet Zielonogórski)

13:50  Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Olsztyna – dr Elżbieta Subocz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

14:05  Regulamin konsultacji społecznych jako narzędzie kształtowania relacji miedzy obywatelami a władzą samorządową  – dr Agnieszka Opalińska (Uniwersytet Zielonogórski)

14:20  Efektywna współpraca elementów systemu pieczy zastępczej jako warunek udanej reintegracji rodziny – mgr Ewa Flaga-Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14:35  Prawne wyznaczniki granic współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa – mgr Renata Płaszowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

14:50  Formy współpracy urzędu miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi – mgr Piotr Chrzanowski (Uniwersytet Szczeciński)

15:05  Dyskusja

15:20  Przerwa kawowa

15:35  Panel nr 3

Budowanie partnerstw i realizacja projektów unijnych. Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim.

Prowadzący:  dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski)

15:35 Organizacja i funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu” na rzecz społeczeństwa lokalnego gmin wiejskich powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego -mgr Mateusz Pazgan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

15:50 PAKT.COM.ORG jako przykład partnerstwa organizacji pozarządowej z jednostką samorządu terytorialnego w projektach unijnych – mgr Krystyna Górnicka (Uniwersytet Zielonogórski)

16:05  Aktywność organizacji pozarządowych w kontekście wykorzystania środków unijnych – dr Marek Świstak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

16:20 Problematyka współpracy zagranicznej samorządów w działalności wybranych instytucji  systemu Rady Europy z uwzględnieniem pozarządowych organizacji międzynarodowych – prof. Tadeusz Gadkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16:35  Status prawny pozarządowych organizacji międzynarodowych w kontekście współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego – mgr Sylwia Jezierna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16:50  Dyskusja

17:05  Przerwa kawowa

17:20  Panel nr 4

Kierunki reform i zmian, perspektywy współpracy na przyszłość.

Prowadzący:   dr Anna Feja-Paszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

17:20 Samorząd terytorialny a organizacje pozarządowe. Stan badań, nisze, rekomendacje – prof. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

17:35  Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego – dr hab. Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)

17:50  Normatywne i społeczne uwarunkowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnej w gminach – mgr Łukasz Brodziak (Uniwersytet Zielonogórski)

18:05  Nowe perspektywy współpracy stowarzyszeń zwykłych z samorządem terytorialnym w świetle ostatnich zmian w Prawie o stowarzyszeniach – mgr Mateusz Judziński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

18:20  Nowe wyzwania i narzędzia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa małopolskiego – mgr Magdalena Wilk-Białek (Urząd Miasta i Gminy w Miechowie/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

18:35   Dyskusja

18:50   Zakończenie I dnia obrad. Przejazd na kolację.

20:00     Uroczysta kolacja

Restauracja PALMIARNIA, ul. Wrocławska 12a,

65-427 Zielona Góra

25.11.2016 (piątek)

9:00  Panel nr 5

Społeczno-gospodarcze skutki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący:  Prof. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

9:00  Ocena skuteczności działań organizacji pozarządowych w  realizacji polityk publicznych na przykładzie bezrobotnych – dr hab. Barbara Kryk, dr Beata Subocz (Uniwersytet Szczeciński)

9:15 Kooperacja organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Wybrane aspekty – dr Radosław Kamiński (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

9:30  Praca organizacji pozarządowych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – na przykładzie świetlic środowiskowych w Szczecinie – mgr Barbara Chojnacka (Uniwersytet Szczeciński)

9:45  Rola organizacji pozarządowych w sektorze edukacji  – przykład aglomeracji poznańskiej – dr Marzena Walaszek (Uniwersytet w Poznaniu)

10:00 Współpraca jednostki samorządu terytorialnego z Ochotniczą Strażą Pożarną na przykładzie gminy Dobra – mgr Przemysław Szymański (Uniwersytet Szczeciński)

10:15 Monitoring współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w 2012 i w 2014 roku – dr Agata Bulicz, mgr Arkadiusz Drukier (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

10:30   Dyskusja

10:45   Przerwa kawowa

11:00   Dyskusja/Panel ekspertów: Rzeczywistość współpracy JST z NGO

Moderator: dr Agata Bulicz

Sebastian Ciemnoczołowski – Urząd Miasta Zielona Góra
Irina Brovko – Fundacja LYADA
Martyna Rybka – Urząd Miasta Głogów
Natalia Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Magdalena Tokarska – Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w latach 2003-2015, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

12:15  Przerwa kawowa

12:30  Panel nr 6

Budowanie kultury współpracy, standaryzacja współpracy.

Prowadzący:  dr Beata Springer (Uniwersytet Zielonogórski)

12:30  Bariery współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – prof. Zbysław Dobrowolski (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

12:45  Partycypacja w programowaniu, partnerstwo w realizacji polityk publicznych w JST -mgr Małgorzata Jaskulska (Uniwersytet Zielonogórski)

13:00 Optyka sieciowa we współpracy urzędów gmin z organizacjami pozarządowymi – dr Marcin Flieger (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

13:15  Standaryzacja współpracy JST i NGO. Ślepa uliczka czy realna możliwość poprawy jakości współdziałania? – dr Andrzej Ferens (Uniwersytet Wrocławski)

13:30 Współpraca samorządu terytorialnego, z wybranymi podmiotami w zapewnieniu bezpieczeństwa miasta – dr hab. Zbigniew Grzywna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

13:45  Ochrona informacji niejawnych w jednostkach samorządowych województwa śląskiego – aspekty normatywne i organizacyjne – dr Dariusz Gregorczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

14:00  Dyskusja

14:15  Lunch

15:00 Panel nr 7 Problemy/bariery współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący:  dr Agnieszka Opalińska (Uniwersytet Zielonogórski)

15:00  Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście różnorodnych barier współpracy międzysektorowej – prof. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)

15:15  Nowe rozumienie dialogu społecznego w samorządzie terytorialnym szansą dla organizacji pozarządowych – dr Michał Zieliński (Uniwersytet Zielonogórski)

15:30 Aktualne problemy prawne z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w świetle orzecznictwa TK – dr Nina Leśniak-Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski)

15:45  Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej w orzecznictwie sądowoadministracyjnym i rozstrzygnięciach organów nadzoru – dr Anna Feja-Paszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

16:00  Determinanty współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem – mgr Karolina Gębska (Uniwersytet Zielonogórski)

16:15 Duże problemy małych stowarzyszeń. Bariery we współpracy z administracją samorządową – lic. Krzysztof Łoziński (Uniwersytet Zielonogórski)

16:30   Dyskusja       

16:45   Zakończenie konferencji

 

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close