UCZELNIA:

Rozwiązał się worek z rocznicami. 10 lat Wydziału Nauk Biologicznych

Jeśli myśleliście, że 40-lecie inżynierii środowiska kończy rok pełen jubileuszów na uczelni, byliście w błędzie! Okrągłą rocznicę istnienia będzie też obchodził Wydział Nauk Biologicznych.

Świętowanie to okazja, aby przypomnieć przeszłość oraz pokazać obecne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W auli uniwersyteckiej o strukturze wydziału, kierunkach kształcenia i badaniach naukowych powiedzą jego władze. Wystąpienia przygotują: prof. Beata Gabryś – dziekan WNB, prodziekan ds. nauki dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik i prodziekan ds. dydaktyki dr Elżbieta Roland.

Następnie w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa prof. Tadeusza Lachowicza. Jego imię otrzyma sala nr 115 na terenie budynku A-8 przy ulicy prof. Szafrana. Prof. Tadeusz Lachowicz był mikrobiologiem i genetykiem. W 1996 r. związał karierę naukową z Uniwersytetem Zielonogórskim. Zorganizował na uczelni Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska i był jego dyrektorem.

Uroczystość zakończy minisympozjum mikrobiologiczne połączone z sesją wyjazdową wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego.

10-lecie Wydziału Nauk Biologicznych – już 18 października o godzinie 10:00.

Program uroczystości:

10.00 – 11.00 – Jubileuszowe wystąpienie władz dziekańskich Wydziału Nauk Biologicznych UZ (Aula ul. Podgórna 50)

11.05-11.30 – przerwa na kawę (budynek A-8 , I piętro)

11.30-12.30 – Uroczystość nadania imienia prof. dr. hab. Tadeusza Lachowicza sali wykładowej nr 115 (WNB, budynek A-8, I piętro)

  • Przedstawienie sylwetki prof. dra hab. Tadeusza Lachowicza (prof. dr hab. Michał Stosik)
  • Wspomnienia o Profesorze – przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

12.30-14.00 – Minisympozjum mikrobiologiczne połączone z sesją wyjazdową Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

  • Słowo wstępne
  • Prezentacja wyników pracy badawczej przez młodych adeptów nauki w obszarze mikrobiologii

Poniżej rys historyczny:

Historia związana z powstaniem WNB rozpoczęła się w 1996 r., kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, został utworzony Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska (IBiOŚ), którego pierwszym dyrektorem i współorganizatorem był prof. dr hab. inż. Edward Kowal (dziś na Wydziale Mechanicznym UZ). Następcą prof. Kowala w latach 1997-2000 został prof. dr hab. Tadeusz Lachowicz.

Najdłużej działającym kierunkiem studiów jest ochrona środowiska Kierunek został powołany w 1994 r. jeszcze na Wydziale Techniki, Matematyki i Fizyki WSP. W lipcu 1995 r. po raz pierwszy przeprowadzono egzamin wstępny dla kandydatów na ten kierunek w dwóch specjalnościach: biotechnologia w ochronie środowiska i ekologia człowieka.

Pierwsi absolwenci ochrony środowiska opuścili mury uczelni w 1999 r. Po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyplom nr 1 w 2001 r. otrzymała absolwentka OŚ – mgr Magdalena Roślińska, której promotorem była dr Krystyna Walińska.

3 października 2007 studenci dwóch kierunków: ochrony środowiska i biologii zainaugurowali studia na nowym Wydziale. Podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk Biologicznych, wykład pt. Zależności między roztoczami, a człowiekiem wygłosił prof. dr hab. Czesław Błaszak, kierownik Zakładu Morfologii Zwierząt Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaczął się nowy rozdział działalności WNB.

W roku akademickim 2005/2006 liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w IBiOŚ wynosiła 28 osób, natomiast w 2016/2017 na WNB pracowało 65 osób, w tym 45 nauczycieli akademickich (w tym 7 z tytułem profesora, 14 ze stopniem doktora habilitowanego i 23 ze stopniem doktora) oraz 20 pracowników technicznych i administracji. Wydział Nauk Biologicznych jest jedną z podstawowych jednostek UZ, która tworzy w chwili obecnej zwarty i bardzo dynamicznie rozwijający się ośrodek nauk biologicznych w Polsce.

Na Wydziale prowadzone są obecnie trzy kierunki studiów wyższych zawodowych o profilu akademickim i trzy kierunki studiów uzupełniających magisterskich w ramach, których oferuje się studentom pięć specjalności. Kierunek biologia powołano w roku 2006, zaś w 2010 r. uruchomiono studia I stopnia na kierunku biotechnologia, a w roku 2014 – stopnia II.

W roku 2011 Wydział uzyskał uprawnienia doktoryzowania w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, natomiast w 2013 r. w dyscyplinie ochrona środowiska.

Od momentu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, na Wydziale pomyślnie przyjęto 10 rozpraw doktorskich (w tym 9 w dziedzinie biologia i 1 w dziedzinie ochrona środowiska). Obecnie 18 osób ma otwarty przewód doktorski (w tym 5 z ochrony środowiska). W ciągu 10 lat działalności Wydziału Nauk Biologicznych wypromowano ponad 1500 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: ochrona środowiska, biologia i biotechnologia. W maju 2017 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej pierwszej absolwentki studiów doktoranckich naszego Wydziału, mgr Eweliny Gronczewskiej. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł.

W ramach programu Erasmus+ dochodzi do wymiany studentów WNB z uczelniami partnerskimi w sześciu krajach: Bułgaria, Estonia, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Szczególnie warta podkreślenia jest wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi w Wietnamie (Vinh, Ho Chi Minh City). Od trzech lat studenci tych uczelni uczestniczą w procesie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska.

Pracownicy Wydziału, we współpracy z Urzędem Miasta w Zielonej Górze i Ligą Ochrony Przyrody, uczestniczyli w utworzeniu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Ogród ten, niezależnie od pełnionej roli dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic (turystyczno-poznawczej), stanowi silne zaplecze dydaktyczne i naukowe dla Wydziału.

Od 2016 r. obszarem Ogrodu zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, a merytoryczną opiekę sprawuje Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przy OB UZ działa Azyl dla zwierząt chronionych prawem, w którym przede wszystkim prowadzi się opiekę nad ptakami, aczkolwiek zgoda na prowadzenie Azylu obejmuje również niektóre drobne ssaki. Pracownicy WNB zatrudnieni do Azylu są osobami do kontaktu w razie znalezienia przez kogoś z zewnątrz zwierzęcia potrzebującego pomocy. Pomoc obejmuje wszelką pielęgnację aż do wypuszczenia na wolność, tj. dbanie o higienę, żywienie, zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zwierzęta po pełnej rehabilitacji wypuszczane są zazwyczaj w pobliżu miejsca znalezienia.

Wielu pracowników WNB z dużym zaangażowaniem uczestniczyło również w tworzeniu Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, którego kierownikiem jest dr Krystyna Walińska – pracownik Katedry Botaniki i Ekologii. Nasi absolwenci znajdują w tej placówce zatrudnienie, a studenci realizują część zajęć dydaktycznych.

Pracownicy naszego Wydziału, w szczególności prof. Leszek Jerzak, byli inicjatorami powstania na terenie Zielonej Góry Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ptasi Azyl”, którego celem jest niesienie pomocy zwierzętom dziko żyjącym oraz podnoszenie świadomości i edukacja ludzi, jak właściwie pomagać tym zwierzętom oraz jak właściwie ingerować, aby nie zaszkodzić naturze.

Zarządzeniem Dziekana z dnia 25 kwietnia 2016 roku powołany został na Wydziale Zespół d.s. dobrostanu zwierząt. Zespół ten realizuje zadania polegające na konsultacjach i udzielaniu porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt w trakcie badań prowadzonych poza jednostką. Ponadto monitoruje przypadki uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek, kontroluje przeprowadzanie doświadczeń i ich wyniki, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta oraz ocenia zgodność przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

W bieżącym roku przypada czwarta edycja cyklicznych zajęć praktycznych adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Odkrywcy przyrody”, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony szkół zielonogórskich. Warsztaty te finansowane są przez Urząd Miasta Zielona Góra, a w przeciągu czterech zrealizowanych edycji wzięło w nich udział ponad 900 gimnazjalistów.

Od 2013 r. WNB jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE) – konkursu o wieloletniej tradycji, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego

Pracownicy WNB, oprócz badań naukowych i obowiązków dydaktycznych, znajdują czas na działalność, której zadaniem jest popularyzowanie tematyki biologicznej i nauk pokrewnych. Aktywnie biorą udział w corocznej edycji Festiwalu Nauki, a także są organizatorami lokalnej edycji ogólnopolskiej akcji pt. Noc Biologów, podczas której Wydział otwiera swoje podwoje i zaprasza na wykłady oraz ciekawe zajęcia warsztatowe mieszkańców Zielonej Góry i okolic.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00