UCZELNIA:

Prof. Izdebski chce być rektorem!

NASZ UNIWERSYTET POTRZEBUJE NOWEJ WIZJI
I SKUTECZNEGO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Uniwersytet Zielonogórski jest naszym wspólnym dobrem, a dla mnie osobiście – tak jak dla większości z Państwa – bardzo ważnym środowiskiem pracy i relacji koleżeńskich. Z naszym ośrodkiem jestem związany od chwili rozpoczęcia studiów magisterskich. Pomimo tego, że od kilkunastu lat pracuję także na Uniwersytecie Warszawskim, to Uniwersytet Zielonogórski (a wcześniej WSP) zawsze był i jest moim pierwszym i najważniejszym miejscem aktywności zawodowej. Zależy mi bardzo na jego rozwoju oraz na pomyślności pracowników i studentów. Jestem przekonany, że mogę się do tego przyczynić, pełniąc zaszczytną służbę na stanowisku rektora. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej zarysem mojej wizji Uniwersytetu i pełnienia roli rektora.

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią młodą. Najbliższe lata dadzą odpowiedź, jaką pozycję zyska wśród innych uniwersytetów w kraju i jakie będzie miał znaczenie dla regionu. Moja wizja i program oparte są na przekonaniu, że Uniwersytet Zielonogórski może wzmocnić swoją pozycję jako ośrodka naukowego, a także być sercem regionu. Cele te może zrealizować cała wspólnota akademicka pod kierunkiem rektora, który jest rozpoznawalny i ceniony nie tylko w regionie, ale także w kraju i za granicą. 

UNIWERSYTET – SERCEM REGIONU

Moim marzeniem i zarazem realnym celem jest, aby nasza Uczelnia stała się istotnym czynnikiem rozwoju regionu i jego wizytówką. Stanie się to tylko wtedy, kiedy jego pracownicy i studenci będą aktywnymi, pierwszoplanowymi aktorami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w regionie, inicjatorami nowych przedsięwzięć i rozwiązań. Z drugiej strony, będę dążył do tego, by nasz Uniwersytet był odpowiednio doceniony i wspierany przez władze lokalne, regionalne i centralne. Aby osiągnąć wskazane cele, musimy wspólnie dążyć do tego, by Uniwersytet Zielonogórski był bardziej INNOWACYJNY, OTWARTY i SPRAWNY.

– Innowacyjny, czyli wdrażający nowe, skuteczne rozwiązania we własnym funkcjonowaniu oraz  generujący i promujący innowacje w przemyśle, oświacie, kulturze, służbie zdrowia, administracji.

Należy, między innymi: dokończyć inwestycje w Parku Naukowo-Technologicznym i zadbać, aby było to szczególnie efektywne pole współpracy z gospodarką; potraktować utworzenie kierunku lekarskiego, jako przykład integracji międzywydziałowej w prowadzeniu i tworzeniu nowych kierunków studiów; wdrożyć nowe formy promocji Uczelni, np. cyklicznie organizować „Dni Uniwersytetu Zielonogórskiego” w Warszawie.

– Otwarty na nowe idee, na potrzeby (ludzi, środowiska lokalnego, praktyki) pomysły, propozycje, współpracę, kooperację; promujący otwartą komunikację pomiędzy ludźmi, dialog, negocjacje, szacunek dla godności człowieka, tolerancję dla odmienności.
Należy, między innymi: wypracować i wdrożyć formułę Zielonogórskiego Uniwersytetu Otwartego, jako oferty kształcenia dla osób, chcących je podjąć bez ubiegania się o dyplom lub stopień naukowy; powołać Centrum Kultury Studenckiej zapewniając mu odpowiednią bazę; zorganizować uniwersyteckie zespoły eksperckie, jako ważny komponent regionalnego środowiska opiniotwórczego.

– Sprawny, czyli sprawnie zarządzany, z dużą autonomią Wydziałów i szerokimi uprawnieniami prorektorów, ze sprawnie działającą administracją, efektywnie realizujący podstawowe zadania – naukowe, dydaktyczne, kulturowe; ofensywnie pozyskujący kandydatów na studia i inne formy kształcenia; dynamicznie rozwijający współpracę zagraniczną; sprawnie pozyskujący środki na badania, rozwój, inwestycje; szeroko współpracujący z przemysłem, instytucjami kultury i oświaty, z samorządami lokalnymi; ofensywnie promujący swoją ofertę i osiągnięcia pracowników i studentów.

Należy, między innymi:
oprzeć misję Uniwersytetu Zielonogórskiego na nośnych i akceptowalnych przez całą społeczność akademicką ideach mogących dynamizować i ukierunkowywać jej aktywność; usprawnić działania administracyjne poprzez szersze zastosowania systemu informatycznego; powołać Akademicką Służbę Zdrowia; uruchomić przedszkole dla dzieci pracowników i doktorantów; wprowadzić role administratorów obiektów lub grupy obiektów w celu efektywnego zarządzania nieruchomościami; wdrożyć kilkuletni plan remontów i wymiany wyposażenia domów studenckich.

SKUTECZNY REKTOR NA TRUDNE CZASY

Nowa kadencja władz uczelni nie będzie łatwa. Kryzys ekonomiczny, obniżająca się liczba studentów oraz zmiany wprowadzane w ramach reformy szkolnictwa wyższego będą dla nas poważnym wyzwaniem. Kierowanie Uniwersytetem będzie więc musiało się wiązać z podejmowaniem trudnych zadań, realizowanych w przeświadczeniu, że istotą Uniwersytetu nie jest przetrwanie, lecz rozwój. Zarządzanie Uniwersytetem powinno polegać na rozwiązywaniu problemów a nie sprawowaniu funkcji, zaś drogą do wypracowania decyzji powinno być wsłuchiwanie się w głosy wszystkich członków społeczności akademickiej. Konieczna jest pełna integracja wszystkich środowisk (pracowników naukowych, studentów i doktorantów, pracowników administracji, związków zawodowych) wokół wspólnych celów. Niezbędne będzie także rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zarówno lokalnymi, jak i centralnymi w celu pozyskiwania wsparcia dla naszych zamierzeń. Musimy zadbać także o to, aby Uniwersytet był rozpoznawalny i dobrze promowany w mediach. Jestem przekonany, że moja pozycja w regionie i w kraju, na którą przez wiele lat pracowałem, moje duże doświadczenie w kontaktach z mediami może pomóc to urzeczywistnić.

MÓJ KAPITAŁ SPOŁECZNY

W przekonaniu o tym, że autorytet rektora opiera się w dużym stopniu na jego pozycji naukowej, odwołam się tu do tych doświadczeń, które mogą być szczególnie przydatne w pracy na rzecz Uczelni, jej rozwoju i tworzenia jej dobrego wizerunku w kraju i poza jego granicami.

Byłem autorem i kierownikiem naukowym kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych badań seksualności człowieka. Większość z nich mogła się odbyć dzięki grantom naukowym, jakie pozyskałem zarówno z puli środków publicznych, jak i unijnych, a także z dotacji firm prywatnych. W uznaniu za realizację tych badań zostałem Współpracownikiem Naukowym Instytutu Kinsey’a Uniwersytu Indiana w USA. Zainicjowałem i zorganizowałem wiele konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Od 2008 roku organizuję „Debaty o Zdrowiu Seksualnym”, odbywające się przemiennie w Zielonej Górze i w Warszawie. Pełniłem rolę eksperta komisji sejmowych zajmujących się problematyką edukacji seksualnej i przemocy w rodzinie. Byłem recenzentem projektów złożonych w konkursach na granty MNiSW i The European Science Foundation. Jestem członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym towarzystw zagranicznych, niemieckich i amerykańskich oraz członkiem kolegiów redakcyjnych pięciu periodyków naukowych. Za cenne doświadczenie uznaję pełnienie roli konsultanta naukowego prac zmierzających do utworzenia działu „Człowiek i Środowisko” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dbam o rozwój naukowy młodej kadry. Byłem promotorem sześciu prac doktorskich. Aktywnie działam w kilku towarzystwach naukowych i organizacjach pozarządowych. W latach 2002-2005 byłem prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Za swój sukces i sukces zespołu osób, z którymi współpracuję uznaję to, co udało nam  się osiągnąć w toku dwóch kadencji pełnienia przeze mnie roli dziekana Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Szczególnie w zakresie rozwoju kadry, w tym wsparcia wielu osób, które z powodzeniem sfinalizowały przewody habilitacyjne.

Jako dziekan doprowadziłem do reaktywowania wychowania fizycznego oraz zaistnienia i rozwoju nowych kierunków studiów, to jest: pracy socjalnej i pielęgniarstwa. Realizacja tego ostatniego zadania pozwala mi na optymizm w ocenie skuteczności inicjatyw podjętych na rzecz uruchomienia kierunku lekarskiego na naszej Uczelni.

Za najważniejsze swoje atuty i zarazem wyróżniki uważam uznanie środowisk opiniotwórczych w kraju i za granicą dla mojego dorobku naukowego, rozpoznawalność mojej osoby w regionie i w kraju, bardzo dobre kontakty z mediami oraz pozytywne relacje z decydentami na wszystkich szczeblach, także centralnym. Mówiąc najkrócej, KAPITAŁ SPOŁECZNY, który zbudowałem jestem gotowy w pełni spożytkować dla naszego wspólnego dobra.

Wiem, że w naszej społeczności akademickiej tkwi duży potencjał intelektualny i organizacyjny, dzięki któremu uda nam się kontynuować rozwój uczelni i pokonać trudności. Zwracam się do Państwa z prośbą o bezpośrednie i pośrednie poparcie mojej kandydatury, ponieważ jestem przekonany, że moja pozycja naukowa oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne są odpowiednie do tego, by skutecznie realizować WIZJĘ DYNAMICZNEGO ROZWOJU NASZEGO UNIWERSYTETU.

Z poważaniem
Zbigniew Izdebski  

Autor: kt

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close