UCZELNIA:

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

W minionych dwunastu miesiącach dotkliwe straty poniosło środowisko akademickie w Zielonej Górze. Odeszły osoby związane z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w przeszłości z Politechniką Zielonogórską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

27 kwietnia zmarł prof. Stefan Jan Kowalski, były prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w latach 1993-1996. Wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik Wydziału Technologii Chemicznej, założyciel  i kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej  Politechniki Poznańskiej w latach 2005 – 2016. Profesor Stefan Jan Kowalski był znanym i cenionym w Polsce i za granicą specjalistą z inżynierii chemicznej oraz mechaniki stosowanej w zakresie modelowania i numerycznych rozwiązań zagadnień związanych z procesami równoczesnego transportu ciepła i masy w kapilarno-porowatych ośrodkach. Do największych osiągnięć można zaliczyć opracowanie teorii suszenia w ujęciu termomechanicznym, metody emisji akustycznej w monitorowaniu procesów suszenia, metod suszenia hybrydowego oraz metod suszenia materiałów biologicznych.

6 maja zmarł prof. Zbigniew Kowal, doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, urodzony 10 września 1928 r. w Równem na Wołyniu. Był członkiem elitarnego grona osób, wyróżnionych przez Uniwersytet Zielonogórski najwyższą godnością akademicką. Z inicjatywą nadania tej godności wystąpiła Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa miało miejsce 16 czerwca 2015 r. Nadanie tej godności oznaczało włączenie prof. Zbigniewa Kowala do społeczności akademickiej naszej Alma Mater. Prof. Z. Kowal był wybitnym naukowcem o niekwestionowanym, olbrzymim dorobku naukowym (był autorem lub współautorem około 400 prac naukowych), organizatorem nauki, twórcą szkoły naukowej, wychowawcą wielu naukowców, a także inżynierem rozwiązującym najtrudniejsze problemy w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych obiektów budowlanych.

31 maja zmarł prof. Józef Gil z Zakładu Geotechniki i Geodezji (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Józef Gil urodził się 21 marca 1937 r. Jest absolwentem Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej. Z zielonogórską uczelnią, wtedy jeszcze Wyższą Szkołą Inżynierską, związany był od 1966 r. Pozostał jej wierny przez kolejne 48 lat, jako pracownik naukowo-dydaktyczny późniejszej Politechniki Zielonogórskiej i ostatecznie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego w 2008 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Był zawsze czynnie zaangażowany w sprawy uczelni, pełnił funkcję kierownika Zakładu Geotechniki i Geodezji oraz zastępcy dyrektora Instytutu Budownictwa. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych, monografii, podręczników, referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, promotorem prac doktorskich, recenzentem monografii, podręczników oraz projektów badawczych, opiekunem naukowym rozprawy habilitacyjnej. Działalność naukowa Profesora Józefa Gila koncentruje się w dziedzinie geodezji inżynieryjnej z zakresu analizy i interpretacji geodezyjnych wyników pomiarów deformacji ze szczególnym uwzględnieniem badania modeli przemieszczeń w ujęciu liniowym oraz nieliniowym, z uwzględnieniem metod redukcji bazy danych w celu uzyskania ich najlepszej reprezentacji. W ostatnich latach podjął próbę wykorzystania sieci neuronowych wszczepionych na grunt systemów rozmytych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z dziedziny geodezji inżynieryjnej.

31 maja zmarł prof. Kazimierz Uździcki związany z zielonogórskimi uczelniami od 1972 r. Wieloletni dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki oraz dyrektor Instytutu Techniki w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Urodził się 5 listopada 1933 r. w Cząpienicy, powiat Rypin, województwo kujawsko-pomorskie. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku uzyskując w 1969 r. tytuł zawodowy magistra pedagogiki, następnie w roku 1974 na Uniwersytecie w Gdańsku stopień naukowy doktora, a w 1979 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze tytuł zawodowy inżyniera. W 1982 r. na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego wychowania technicznego, w roku 1991 prof. nadzw. nauk humanistycznych. Zaś w 1997 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. Prof. Kazimierz Uździcki z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze związał się w 1972 r. gdzie rozpoczął pracę wykładowcy w Zakładzie Wychowania Technicznego. Kolejne szczeble kariery naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kontynuował w Zakładzie Techniki (kierownik), Zakładzie Technologii (kierownik), Instytucie Techniki (dyrektor), a w latach 1984-1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki WSP. Już na Uniwersytecie Zielonogórskim został kierownikiem Katedry Pedagogiki Pracy. Prof. Kazimierz Uździcki pracował również w Uniwersytecie w Halle, Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, Uniwersytecie Brandenburskim w Poczdamie, Uniwersytecie Szczecińskim, WSP w Bydgoszczy i WSP TWP w Warszawie. W latach 1984-1990 był przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Wychowania Technicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej.

13 czerwca zmarła dr Krystyna Białek, wieloletni i zasłużony pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miała 70 lat. Była wysoko cenionym i pełnym pasji nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń studentów. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły teorii liczb. Jest autorką 8 publikacji. Ma też ogromne zasługi dla promocji i popularyzacji matematyki w społeczności akademickiej i szkolnej. Od 2007 r. kierowała działaniami na rzecz propagowania idei Międzynarodowego Konkursu ”Mathematiques Sans Frontiers” (Matematyka bez Granic) wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli matematyki i dyrektorów szkół w Polsce i Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu Krajowego tego Konkursu. Brała udział w licznych projektach popularyzatorskich oraz rozmaitych przedsięwzięciach poświęconych wymianie doświadczeń w nauczaniu matematyki na poziomie akademickim i szkolnym. Była opiekunem Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks oraz prowadziła cykliczne warsztaty matematyczne dla licealistów i uczniów szkół podstawowych w ramach „Zielonogórskie Spotkania z Matematyką na UZ”. Była członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.

20 czerwca zmarł dr inż. Marek Talaga, wieloletni i zasłużony pracownik Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego postać to prawdziwa historia związana z rozwojem i kształtowaniem się kierunku Budownictwo na naszej uczelni. Urodził się w roku 1954. W roku 1973 rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, które ukończył w roku 1978. Był wzorowym studentem, tak że już rok wcześniej, gdyż w roku 1977, został zatrudniony w Zakładzie Technologii i Organizacji Budowy WSInż na stanowisku asystenta stażysty. W roku 1986 obronił pracę doktorską na Politechnice Poznańskiej. W czasie swojej wieloletniej służby pełnił odpowiedzialne funkcje w ramach Wydziału i Uczelni. Dwukrotnie był kierownikiem Zakładu Technologii i Organizacji Budowy, przez 4 kadencje był prodziekanem ds. studenckich, kilkukrotnie udzielał się jako członek Rady Wydziału i trzykrotnie był wybierany na członka Senatu. Wielokrotnie pełnił obowiązki członka Komisji Wydziałowych i Komisji Senackich. Działał również społecznie, między innymi w Polskim Towarzystwie Ergonomicznym i także był wieloletnim członkiem AZS-u. W dowód uznania był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora oraz był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Biogramy za biurem prasowym Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X