UCZELNIA:

Kogo zobaczymy na targach pracy?

1. Allianz Polska S.A.- Zielona Góra
Grupa Allianz w Polsce oferuje ponad 70 nowoczesnych ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie, a także fundusz emerytalny i pracownicze programy emerytalne. Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.

2. Ante – holz – Polska Sp. z o.o. – Kostrzyn
Ante-holz-Polska Sp. z o.o jest jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu drzewnego w Europie. Produkuje m.in. drewno konstrukcyjne i program ogrodowy. Ponadto zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu drewna ogrodowego oraz carportów. Posiada swoje zakłady także w RFN.

3. Astec – Zielona Góra

ASTEC jest firmą informatyczną działającą na rynku europejskim od 1993 roku. Projektuje, implementuje i integruje indywidualne aplikacje dla przedsiębiorstw branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz dla sektora przemysłu, dystrybucji, mediów i transportu. W szczególności:
realizuje innowacyjne produkty, rozwiązania i usługi dla użytkowników oprogramowania GE Smallworld™ w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
Tworzy oprogramowanie z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy branżowej, doświadczenia inżynieryjnego oraz wiedzy informatycznej w wiodących technologiach: Java, C++ i innych, prowadzi badania i rozwój systemów w zakresie Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (ICT), opracowuje i wdraża Systemy Zarządzania Dokumentami.

4.  Audit Doradztwo Personalne – Gorzów
Największa w województwie lubuskim profesjonalna firma doradztwa personalnego. Od 1999 roku służy pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących inwestycji w kapitał ludzki. Posiada biura na terenie Gorzowa Wlkp. i Poznania. Zatrudnia specjalistów w dziedzinie doradztwa personalnego, którzy nie tylko trafnie ocenią potrzeby kadrowe, ale także dobiorą kompetentne osoby do określonych stanowisk pracy.  Przez nieomal dziesięć lat działalności zdobyli zaufanie klientów, czego dowodem są setki projektów zrealizowanych na zlecenie firm polskich i zagranicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zarówno w województwie lubuskim jak i na terenie całego kraju.

5. Aviva – Zielona Góra

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku. Obecnie obejmuje sześć spółek i jest jedną z największych instytucji finansowych w naszym kraju. Grupa Aviva w Polsce obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 60 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

6. Bank Pocztowy – Gorzów/Zielona Góra
Ideą leżącą u podstaw utworzenia Banku i stanowiącą zasadniczy element strategii rozwoju było wdrożenie w Polsce systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO, umożliwiającego łatwą i szybką obsługę płatności masowych, znaczne obniżenie kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce oraz dotarcie do klientów, w szczególności indywidualnych, z ofertą usług bankowych poprzez szeroką sieć placówek Poczty Polskiej.

7. Doradztwo i Kariera dla Osób Niepełnosprawnych – Zielona Góra
(Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych)
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w województwie lubuskim. Działa od 1996 roku. Głównym celem związku jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością. Jednocześnie dążenie do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.  Aktywne uczestniczenie  w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi.

8. Biuro Karier  UZ

Do zadań Biura Karier należy:
udzielanie pomocy studentom oraz absolwentom w wyborze drogi zawodowej;
pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów;
promowanie absolwentów;
organizowanie praktyk i staży zawodowych;
prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej studentów i absolwentów;
nawiązywanie współpracy z pracodawcami;
organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów.

9. Biuro Promocji UZ

Biuro Promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakres pracy Biura obejmuje zatem w ogólnym zarysie dwie główne płaszczyzny komunikacji uniwersytetu: komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
Do głównych zadań Biura Promocji należą:
współpraca z mediami,
aktualizacja danych dotyczących Uniwersytetu Zielonogórskiego w wydawnictwach zewnętrznych,
udział w targach i prezentacjach promocyjnych,
przygotowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych,
redakcja Miesięcznika Społeczności Akademickiej “Uniwersytet Zielonogórski” i Tygodnika Elektronicznego NiUZ,
prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
koordynacja działalności reklamowej na terenie Uniwersytetu,
organizacja działalności artystycznej i kulturalnej zespołów znajdujących się w strukturach Biura Promocji (Big Band UZ, Chór Akademicki),
przygotowywanie reklam i planowanie działalności reklamowej Uniwersytetu,
organizacja i koordynacja uroczystości ogólnouczelnianych,
koordynacja organizacji imprez promujących Uniwersytet Zielonogórski (Dni Nauki, Akcja “Uniwersytet Dzieciom”, Akcja stypendialna “Power dla Einsteina”),
opracowanie baz danych.

10. Caritas Diecezji Zielonogórskiej– Zielona Góra

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.
Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym. Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.

11. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Zielona Góra

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i wiedzy z zakresu poruszania się po współczesnym rynku pracy. Zajęcia mają formę warsztatową.

12. Centrum Integracji w Zielonej Górze

Centrum Integracja w Zielonej Górze jest placówką informacyjno-aktywizującą i doradczą działającą na rzecz osób niepełnosprawnych w całym województwie lubuskim.
Beneficjenci Centrum Integracja mogą korzystać z pomocy:
doradców zawodowych, psychologa i prawnika, zajmujących się doradztwem i aktywizacją zawodową, udzielających wsparcia przy podejmowaniu decyzji zawodowych oraz monitorujących przebieg ich zatrudnienia;
specjalisty do spraw pracodawców, który służy pomocą pracodawcom chcącym zatrudnić osoby niepełnosprawne;
specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, którzy przekazują informacje na temat prawa, edukacji, rehabilitacji, organizacji, instytucji, programów i placówek pomocowych.

13. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego należy:
kształcenie w gimnazjum dla dorosłych w systemie zaocznym
kształcenie ogólne i zawodowe na poziomie szkoły średniej dla dorosłych w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym,
kształcenie zawodowe na poziomie szkół policealnych dla dorosłych w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym, ] kształcenie kursowe przyuczające do zawodu, dokształcające i aktualizujące wiedzę z różnych dziedzin realizowane w systemie liniowym, modułowym i  edukacji niestacjonarnej,
doradztwo zawodowe dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej w postaci bezpośrednich form pomocy metodycznej.

14. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – Zielona Góra
Ochotnicze Hufce Pracy to  państwowa jednostka budżetowa, która wykonuje zadania państwa na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
Oferuje: kształcenie ogólne i zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe ,udział w projektach współfinansowanych przez EFS

15.  Centrum Wolontariatu – Zielona Góra
Do głównych zadań Centrum należą: propagowanie idei wolontariatu i rozwijanie w mieszkańcach Zielonej Góry wiedzy i świadomości na jej temat oraz pokazanie wartości, jakie ze sobą niesie. budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zaktywizowanie środowiska młodzieżowego i akademickiego, ludzi nieaktywnych zawodowo (emeryci, renciści, bezrobotni), jak i pracujących.
Dąży do spowodowania wzrostu liczby wolontariuszy w mieście. Tworzenie bazy danych wolontariuszy oraz podmiotów korzystających z pomocy wolontariuszy.  Studentom daje  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

16. FOJUD – Poznań
Wszystkie aktywności spółek w Fojud Holding skupione są wokół infrastruktury. Zapewnienie finansowania inwestycji jest często kluczowym kryterium co do jej realizacji, wsparcie w tym zakresie dostarcza FOJUD Development sp. z o.o.
Świadczy również swoje usługi w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu przygotowania inwestycji  infrastrukturalnych (aspekty  techniczne, środowiskowe i ekonomiczne procesu przygotowania inwestycji) oraz organizacji konferencji dotyczących szeroko pojętej infrastruktury. Fojud S.A  zajmuje się  projektowanie infrastruktury drogowej, aktywnie angażując się w kształtowanie naszego otoczenia i nieustanne szerząc wiedzę i wykorzystując umiejętności najnowocześniejszych technik projektowania i rozwiązań budowlanych.

17. Emat Agencja Zatrudnienia z Wolsztyna

Agencja Zatrudnienia Emat jest polską firmą doradczo-szkoleniową. W 2001 roku rozpoczęła działalność na polskim rynku wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu w zakresie obsługi przedsiębiorstw. Agencja zatrudnienia specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy dokładają wszelkich starań by zapewnić swoim klientom profesjonalną obsługę, opartą na wiedzy i doświadczeniu.

18. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Zielona Góra


19. Grupa SYGNITY – Warszawa/Zielona Góra

Sygnity jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb klientów, dogłębnej wiedzy branżowej, sprawności w działaniu i filozofii partnerstwa z odbiorcą są w stanie realizować najbardziej zaawansowane projekty informatyczne zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i instytucjonalnych. Sygnity posiada rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od konsultingu, przez   realizację, do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Grupa Sygnity powstała w wyniku połączenia firm ComputerLand i Emax, a tym samym Grup Kapitałowych, którym obie firmy przewodziły.

20. Happy Au Pair – Bytom Odrzański
Specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów do 7 krajów Europy oraz USA  według międzynarodowego Programu. Głównym celem jest zapewnienie osobom zainteresowanym wyjazdem miłej i fachowej obsługi. Studenci zdobywają doświadczenia językowe i opiekuńcze.

21. Internationale Jugendbauhutte Gartendenkmalpflege -Poczdam

Wolontaryjne służby młodzieży są projektem wspieranym przez Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków i stanowią jeden z elementów wolontariatu społecznego w Niemczech. Od roku 2009 zainicjowano wspólnie z przedsiębiorstwem „Pałace Brandenburskie“ i Fundacją „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego nowy typ projektów – w ochronie zabytkowych kompleksów parkowo – ogrodowych. Projekt umożliwia wolontariuszom podczas ich rocznej pracy obcowanie z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska i natury. W projekcie biorą udział wolontariusze między 16 a 25 rokiem życia, którzy pracują w placówkach w Polsce i Niemczech, zajmując się  pielęgnacją i odbudową historycznych ogrodów i parków. Wolontariuszom nie są stawiane konkretne wymagania edukacyjne, nie muszą mieć ukończonego konkretnego wykształcenia czy zdobytego wcześniej doświadczenia w tej dziedzinie. Nad ich pracą czuwają specjaliści, którzy kierują ich działaniami. Całoroczny projekt uzupełnia 35 dni seminariów merytorycznych, podczas których uczestnicy biorą udział w warsztatach, wycieczkach tematycznych i kursach szkoleniowych.

22. Karmann Ghia – Żary

zatrudnia ponad 300 osób. Firma produkuje systemy dachowe do samochodów osobowych typu cabrio.

23. Kopalnia Węgla Kamiennego „Konin”

Kopalnia „Konin”, istniejąca od 1945 roku, wydobywa węgiel brunatny dla potrzeb energetyki z zachowaniem konkurencyjności i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Od 1999 roku KWB „Konin” jest jednoosobową spółką skarbu państwa. Zatrudnia obecnie  3 750 osób. Węgiel wydobywany jest metodą odkrywkową i przeznaczony do produkcji energii elektrycznej przez elektrownie „Konin” oraz „Pątnów I” i „Pątnów II”, należące do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA – jednego z największych producentów energii elektrycznej w Polsce). Roczne wydobycie węgla z konińskich odkrywek wynosi około 10 milionów ton. Od początku istnienia kopalni „Konin” wydobyto ponad 544 miliony ton węgla i zdjęto ponad 2 863 milionów m3 nadkładu.

24. LUG – Zielona Góra

Firma LUG jest jednym z największych producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę opraw zewnętrznych do iluminacji budynków, oświetlenia stacji paliw, ulic czy też parkingów. Wszystkie oprawy spełniają wymagania rynku unijnego oraz zaspokajają upodobania użytkowników, łącząc nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi. Głównymi odbiorcami produktów zarówno na rynku krajowym jak i na rynku zagranicznym są hurtownie elektrotechniczne, sieci sklepów oraz  importerzy materiałów elektroinstalacyjnych i oświetlenia przemysłowego.

25. Mazel – Nowa Sól

Od 1987 roku działa w branży elektroenergetycznej. Rozpoczynali jako zakład instalatorstwa elektrycznego i zatrudniali pięciu elektromonterów. Obecnie realizują kompleksowo usługi z zakresu instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej i energetyki zawodowej zatrudniając ponad 150 pracowników. Zdobyte przez te wszystkie lata doświadczenia wzmocniły zespół, wskazały kierunki pracy nad standardami jakościowymi realizowanych usług i pozwoliły otworzyć się na nowe rynki. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu od 2004 roku posiadają certyfikat ISO i rekomendację MON. Zatrudniają  wysokiej klasy specjalistów, dbają o pracowników, inwestują w ich rozwój. Od kilku lat realizują największe inwestycje w regionie. Współpracują z renomowanymi firmami i instytucjami w kraju i za granicą. Za swoje osiągnięcia otrzymali wiele wyróżnień i nagród. I to co najważniejsze — stworzyli  firmę opartą na solidnych filarach — kompleksowości, kompetencji i kreatywności.

26. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – Zielona Góra
Od ponad trzech lat ściśle współpracuje z Biurem Karier UZ przyjmując naszych studentów na dodatkowe, nieobowiązkowe praktyki indywidualne. W ramach praktyk studenci poznają pracę wielu wydziałów funduszu poczynając od Wydziału Spraw Świadczeniobiorców (bardzo popularnego wśród studentów socjologii), poprzez Wydział do Spraw Służb Mundurowych, Gospodarki Lekami do Wydziału Informatyzacji i Administracji, który polubili studenci informatyki.

27.Nokia Siemens Networks – Warszawa
Nokia Siemens Networks jest światowym liderem wśród dostawców usług telekomunikacyjnych. Poszukując innowacyjnych rozwiązań i zarazem kierując się dbałością o środowisko naturalne, spółka dostarcza kompletny asortyment technologii dla infrastruktury sieci mobilnych, stacjonarnych i konwergentnych, jak również profesjonalne usługi z zakresu doradztwa, integracji systemów, wdrożeń, utrzymania i „Manager Services”. Jest jedną z największych firm w branży telekomunikacyjnej na świecie dostarczających sprzęt, oprogramowanie oraz profesjonalne usługi.
Nokia Siemens Networks współpracuje z większością polskich operatorów dostarczając różnorodne rozwiązania i usługi – od szybkiego szerokopasmowego Internetu, poprzez różne systemy dostępowe, infrastrukturę dla operatorów wirtualnych, transportowe sieci optyczne, aż do platform IPTV

28. Powiatowy Urząd Pracy – Zielona Góra
jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatowej administracji zespolonej. Urząd jest  zorganizowanym zespołem pracowników administracji zespolonej wykonującym, m.in., zadania publiczno -prawne w imieniu Starosty i na jego rzecz.

29. Pracuj.pl  – Warszawa
Od roku 2002 specjalizuje się w internetowej promocji instytucji edukacyjnych. Koncentruje się na internetowej promocji oferty edukacyjnej skierowanej do specjalistów, managerów, absolwentów, studentów oraz wszystkich, którzy w sposób świadomy kształtują swoją karierę. W zależności od potrzeb oferuje krótkie i intensywne działania wspierające proces pozyskiwania słuchaczy i/lub stałą oraz widoczną obecność w miejscach, które są odwiedzane przez osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji.

30. Proalpha – Zielona Góra
proALPHA Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania biznesowego klasy ERP. Oferta kierowana jest do średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.
Misją  firmy jest zwiększanie i umacnianie przewagi konkurencyjnej jej klientów. Zadowolenie użytkowników systemu proALPHA gwarantują profesjonalne usługi doradcze i innowacyjność oprogramowania. proALPHA Polska realizuje swoją misję poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, dzięki czemu poznają oni najnowsze technologie oraz rozwiązania biznesowe. Stały rozwój zawodowy umożliwiają szkolenia (zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności interpersonalnych), kursy oraz studia podyplomowe. Corocznie organizujerównież staże i praktyki wakacyjne dla studentów. Działalność proALPHA Polska została doceniona przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową, która przyznała jej I miejsce w konkursie o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii małych firm.

31. Stream Soft – Zielona Góra

Są producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP (Enterprise Resource Planning), wspomagającym zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami, niezależnie od ich wielkości i profilu prowadzonej działalności. Od 20 lat niezmiennie dostarcza produkty będące efektem wiedzy i bogatych doświadczeń zespołu specjalistów z takich dziedzin jak informatyka, ekonomia, prawo gospodarcze, rachunkowość. Kluczowym zasobem firmy są projektanci, programiści, konsultanci i analitycy, którzy pracują nad tym, aby systemy były nowoczesne i zaawansowane pod względem technologicznym, a równocześnie dopasowane do zmieniających się przepisów i rosnących wymagań klienta.
Firma otrzymała godło Odkrycie Roku w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta 2009, w kategorii rozwiązania IT przeznaczone dla sektora MSP.
Oprogramowanie, które tworzy wykorzystywane jest jako materiał do zajęć praktycznych na uczelniach wyższych, w szkołach średnich o profilu ekonomicznym oraz na wielu kursach i szkoleniach. Wydział Informatyki i Ekonometrii oraz Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, posługują się tymi systemami podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

32. Swedwood – Zbąszynek

Grupa Swedwood jest w pełni zintegrowana z międzynarodową grupą przemysłową IKEA. Swedwood produkuje i sprzedaje meble drewnopochodne, kontroluje cały łańcuch produkcji od zarządzania i eksploatacji lasów na długoterminowe kontrakty, po tartaki, komponenty, produkcję i dystrybucję. Grupa Swedwood składa się z ponad 50 zakładów produkcyjnych i biur w 12 krajach na trzech kontynentach. Grupa zatrudnia około 15.000 osób, które wytwarzają około 100 mln sztuk mebli i elementów mebli rocznie. Swedwood powstał w 1991 roku i od tamtego czasu znacznie wzrósł i nadal się powiększa. Osiąga się to poprzez przejęcia, ale co ważniejsze inwestycje w istniejące zakłady, jak i budowę nowych zakładów. Swedwood jest zorientowany  na inwestycje długoterminowe i zamierza kontynuować realizację ambitnych celów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa powiększając się o około 20-25% rocznie od czasu jej utworzenia. Trend ten zostanie utrzymany poprzez wyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych i inwestycje w nowe zakłady produkcyjne.

33.Techbud – Zielona Góra

Firma TECHBUD jest generalnym przedstawicielem firm John Deere i Yanmar w Polsce, producentów wysokoprężnych silników przemysłowych. Silniki te mają zastosowanie w maszynach budowlanych, górniczych, agregatach prądotwórczych, pompowych czy też ciągnikach rolniczych. Morskie jednostki napędowe z powodzeniem są stosowane w jachtach, łodziach, barkach i kutrach na całym świecie.
Wykonuje przeglądy okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzedawanych przez silników. Jednocześnie zajmuje się sprzedażą, serwisem i wynajmem maszyn budowlanych, drogowych oraz agregatów prądotwórczych.

34. Radio Index i Uzetka
Radio działa pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Emituje program 24 godziny na dobę, grając zróżnicowaną muzykę – poza jakimkolwiek formatem. Audycje tworzą wolontariusze, przede wszystkim studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uzetka- Gazeta Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego o charakterze informacyjno-kulturalnym redagowanym przez studentów uniwersytetu. Wydawana od 2002 roku jest bezpłatnym miesięcznikiem

35. Wohnungswirtschaft -Miteinander Wochnen  E.V. – Frankfurt nad Odrą -RFN

Stowarzyszenie „Miteinander Wohnen działające w ścisłej kooperacji z Wohnungswirtschaft  z Frankfurtu nad Odrą w RFN . Stowarzyszenie ma charakter społeczny. Celem stowarzyszenia jest:
– wspieranie osób potrzebujących, w szczególności wzmacnianie i wspieranie stosunków sąsiedzkich, mające na celu wspomaganie działań, które służą integracji grup pokrzywdzonych społecznie,

– wspomaganie seniorów poprzez pomoc sąsiedzką jak również poradnictwo i opieka nad osobami potrzebującymi i wymagającymi opieki, w celu umożliwienia im długiego samodzielnego prowadzenia życia w przyjaznym dla nich otoczeniu (sąsiedztwie), również w przypadku choroby lub podeszłego wieku,
– wspieranie aktywności, których celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu jednostek oraz odseparowywaniu grup społecznych,
– pomoc młodzieży i osobom starszym.
Od trzech lat prowadzi intensywną współpracę z BK UZ.
W ramach indywidualnych, nieobowiązkowych praktyk, studenci germanistyki i pedagogiki, pracują z niemieckimi dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia.
Strona niemiecka zapewnia studentom nieodpłatne zakwaterowanie na miejscu w luksusowo wyposażonym 2 pokojowym mieszkaniu oraz ubezpiecza studentów na czas trwania praktyki. Nasi studenci odwdzięczają się intensywną miesięczną pracą (4 godz. dziennie), z której i dzieci i studenci są bardzo zadowoleni.

36. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze

(WSzW Zielona Góra) – terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej, z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Batorego 56, podporządkowany dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

37.  XLOGICS Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Podstawowymi gałęziami działalności firmy jest consulting, outsursing w zakresie nowoczesnych technologii, tworzenie oprogramowania na zlecenie oraz projekty outsourcingowe. Po doświadczeniach w programowaniu w Delphi, Javie i C++ XLogics stawia przede wszystkim na technologię Microsoft.Net. Wiedza i doświadczenia zbierane przez ponad 15 lat, zostały połączone i uczyniły z grupy XLogics firmę wysokiej rangi.

A. Stolik Eksperta Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – jak założyć własną firmę w Polsce?
Misją Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego. Działając od kilkunastu lat na rzecz lubuskich przedsiębiorców OPZL wspiera, doradza, szkoli i integruje środowiska lubuskiego biznesu. OPZL zrzesza lubuskie firmy niezależnie od ich wielkości, branży w której działają czy rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi). Firmy członkowskie obrazują pełen przekrój gospodarczy naszego regionu – dzięki nim Organizacja stanowi silną reprezentację interesów lubuskich przedsiębiorców wobec władz samorządowych, rządowych oraz innych podmiotów.

B. Stolik Eksperta – Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  w Zielonej Górze- wyjaśni jakie są rodzaje umów z pracodawcą, podpowie jak zabezpieczyć swoje interesy. Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, stosowania przepisów prawa i zasad BHP. Analizują przyczyny wypadków i oraz chorób zawodowych. W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą prowadzić postępowanie mandatowe lub kierować do Sądu Pracy wnioski o ukaranie.

C. Stolik Eksperta – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  w Zielonej Górze- pomoże poprowadzić własną firmę. Inkubator powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze. Zadaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni, mającym pomysł na własny biznes. Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Długość okresu inkubacji wynosi trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

D. Stolik Eksperta – Rzecznik Patentowy UZ
Gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę patentową dla potrzeb środowiska naukowego, studentów i innych użytkowników zainteresowanych tą informacją. Udziela informacji i porad dotyczących ochrony własności intelektualnej. Celem ochrony własności intelektualnej jest zabezpieczenie interesów, praw osób uprawnionych do dóbr niematerialnych stanowiących wynik twórczej i poznawczej działalności człowieka. Ochrona obejmuje działania zmierzające lub mające wpływ na dostępność, nabycie, zakres, utrzymanie w mocy, dochodzenie i egzekwowanie oraz korzystanie z praw własności intelektualnej w prawnie dozwolony sposób.

E. Stolik Eksperta – Biblioteka UZ
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w Lubuskiem. Kształtuje swoje zbiory w nawiązaniu do potrzeb naukowo-badawczych i edukacyjnych całego środowiska naukowego. Gromadzi literaturę ze specjalności objętych działalnością uczelni. Kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych. Zbiory mają charakter uniwersalny preferujący dyscypliny reprezentowane przez uczelnię.

Autor: Biuro Karier

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close