LUBUSKIE:

Będą dotacje na ochronę zagrożonych gatunków roślin w regionie

Województwo Lubuskie przyznało dotację celową na rzecz Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego w kwocie 20 tys. zł na realizację zadania polegającego na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”. Zadanie to dotyczy przywrócenia selerów węzłobaldachowych na terenie gminy Trzebiel oraz utworzenia poletka edukacyjnego w Łęknicy, na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.

Selery węzłobaldachowe to zagrożony wymarciem gatunek w kraju, posiadający jedyne znane polskie stanowisko w Królowie w województwie lubuskim. Gatunek dla zachowania populacji wymaga ochrony czynnej. Rośliny potomne wywodzące się z lubuskiej populacji znajdują się m.in. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ze środków dotacji celowej będzie możliwy zakup sadzonek zagrożonych gatunków, zakup urządzeń, sprzętu i materiałów potrzebnych do wysadzania i pielęgnacji roślin, a także zakup sprzętu i materiałów do gromadzenia oraz przetwarzania danych z biomonitoringu.

– Celem zadania jest nie tylko czynna ochrona przyrody obejmująca krytycznie zagrożony gatunek, ale również m.in. edukacja przyrodnicza z zakresu ochrony gatunkowej, popularyzacja zadania w mediach społecznościowych i tradycyjnych, montaż tablicy informacyjnej w Łęknicy na terenie parku krajobrazowego oraz czynna współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – jednostką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Realizacja zadania polegającego na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”, wiąże się ze Strategią Rozwoju Województwa, Cel strategiczny 3. Integracja przestrzenna regionu, Cel operacyjny 3.4. Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, Kierunek interwencji.

Celem ochrony przyrody jest  zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony. To także utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody.

źródło: Portal Województwa Lubuskiego

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00