POLSKA I ŚWIAT:

Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Spe­cja­liści z Uni­ver­sity of Cam­bridge i Mi­cro­soft Re­se­arch wy­ka­zali, iż sama tylko ana­liza tych klik­nięć po­zwala na usta­lenie rasy, wieku, po­ziomu in­te­li­gencji, orien­tacji sek­su­alnej, oso­bo­wości, po­glądów po­li­tycz­nych oraz okre­ślenia czy i z ja­kich używek ko­rzysta dana osoba. Ba­dacze prze­ana­li­zo­wali dane około 58.000 ame­ry­kań­skich użyt­kow­ników Fa­ce­booka , którzy zgo­dzili się na udział w eksperymencie.

Ze­sta­wili in­for­macje uzy­skane przez al­go­rytmy, ana­li­zu­jące „lajki” z da­nymi z kwe­stio­na­riuszy, które ba­dani zde­cy­do­wali się wy­pełnić. Na tej pod­stawie stwo­rzyli sta­ty­styczne mo­dele, które po­zwa­lają prze­wi­dzieć, jakie „lajki” zdra­dzają jakie cechy, pre­fe­rencje czy poglądy.

Lu­dzie, którzy kli­kają „Lubię to” nie zdają sobie sprawy, że jed­no­cze­śnie ujaw­niają o sobie wiele pry­wat­nych in­for­macji – po­wie­dział Mi­chał Ko­siński, który pro­wa­dził ba­dania – sza­cunki opra­co­wane na pod­stawie „lajków” są bardzo do­kładne i do­tyczą wielu pry­wat­nych kwestii.

Ana­lizy „lajków” użyt­kow­ników po­zwo­liły na usta­lenie orien­tacji sek­su­alnej z 88-​proc. do­kład­no­ścią, kolor skóry od­róż­niono z 95-​proc. do­kład­no­ścią, a iden­ty­fi­kację sym­patii po­li­tycz­nych prze­pro­wa­dzono z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 85 pro­cent. Al­go­rytmy po­tra­fiły też w 82 pro­cent przy­padków od­różnić chrze­ści­ja­nina od mu­zuł­ma­nina. Stan cy­wilny okre­ślono z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 65 pro­cent, a ko­rzy­stanie z używek z 73-​proc. trafnością.

Ana­liza nie była prosta. Oka­zuje się bo­wiem, że np. tylko 5 pro­cent ho­mo­sek­su­ali­stów klik­nęło „Lubię to” na pro­filu „Mał­żeń­stwa gejów”. Al­go­rytmy mu­siały zbierać i ko­ja­rzyć wiele róż­nych in­for­macji. Pro­file oso­bo­wości były two­rzone np. z wy­ko­rzy­sta­niem in­for­macji o pre­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych słu­chanej mu­zyki czy oglą­da­nych pro­gramów telewizyjnych.

Zda­niem au­torów badań, wy­ko­rzy­stanie tych sta­ty­stycz­nych za­leż­ności może przy­nieść re­wo­lucję w te­stach psy­cho­lo­gicz­nych. Jed­nakże moż­li­wość opi­sania użyt­kow­nika na pod­stawie jego „lajków” po­ważnie za­szkodzi ochronie pry­wat­ności w sieci.

Autor: www.naukaipostep.pl

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close