POLSKA I ŚWIAT:

Nowa twarz Fahrenheita

Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej apli­kacji kom­pu­te­rowej. Pro­jekt opra­co­wali mgr inż. To­masz Ziół­kowski i dr inż. Jerzy Pro­ficz z Cen­trum In­for­ma­tycz­nego TASK Po­li­tech­niki Gdań­skiej pod kie­run­kiem prof. Hen­ryka Kraw­czyka, kie­row­nika Ka­tedry Ar­chi­tek­tury Sys­temów Kom­pu­te­ro­wych i jed­no­cze­śnie rek­tora PG.

Nasza apli­kacja po­zwala na two­rzenie wir­tu­al­nych por­tretów osób, któ­rych wy­gląd po­zo­staje nie­znany. Wy­ko­rzy­stując ist­nie­jące dane hi­sto­ryczne, np. por­trety krew­nych czy opisy, za­pro­jek­to­wany przez nas al­go­rytm ge­ne­tyczny wska­zuje pro­po­zycje wir­tu­al­nych wi­ze­runków, które po­ten­cjalnie mogą przy­po­minać po­szu­ki­waną przez nas osobę – po­wie­dział prof. Kraw­czyk. Nie jest to do­kładna re­kon­strukcja twarzy. Nasze roz­wią­zanie po­zwala jednak uzy­skać pewne wy­obra­żenie o tym, jak mogła wy­glądać dana po­stać – dodał.

Fah­ren­heit (1686−1736) uro­dził się w Gdańsku w ro­dzinie nie­miec­kich kupców. Po śmierci ro­dziców, w wieku 15 lat, opu­ścił Gdańsk i osiadł w Ho­landii, a na­stępnie w An­glii, gdzie oddał się pracy na­ukowej i zo­stał m.in. człon­kiem słyn­nego an­giel­skiego to­wa­rzy­stwa na­uko­wego Royal So­ciety. Zmarł w Hadze.

Fah­ren­heit znany jest głównie z tego, że jako pierwszy w przy­rzą­dzie słu­żącym do mie­rzenia tem­pe­ra­tury użył rtęci (wcze­śniej rolę tę pełnił al­kohol) i opra­cował własną skalę li­czącą od zera do 212 stopni. Skala Fah­ren­heita jest mniej po­wszechna niż skala Cel­sjusza (opra­co­wana w 1742 roku), ale nadal sto­so­wana (w nie­któ­rych kra­jach anglosaskich).

Do stwo­rzenia por­tretu Fah­ren­heita polscy na­ukowcy wy­ko­rzy­stali wi­ze­runki krew­nych fi­zyka oraz współ­cze­snych mu miesz­kańców Gdańska, re­pre­zen­tu­ją­cych po­dobne po­cho­dzenie i status spo­łeczny. Ma­te­riały udo­stęp­niły Bi­blio­teka Pol­skiej Aka­demii Nauk i Mu­zeum Na­ro­dowe w Gdańsku. Spe­cjalnie za­pro­jek­to­wany na PG al­go­rytm, na­le­żący do ro­dziny tzw. al­go­rytmów ge­ne­tycz­nych, drogą łą­czenia i mo­dy­fi­kacji wi­zu­al­nych cech twarzy, przy wy­ko­rzy­staniu tech­niki mor­fingu, znanej z ani­macji kom­pu­te­ro­wych oraz mo­delu trans­for­macji, szuka po­ten­cjal­nych, naj­bar­dziej opty­mal­nych rozwiązań.

Spo­śród wszyst­kich wy­ge­ne­ro­wa­nych roz­wiązań, naj­lepsze wy­bie­rane są na pod­stawie od­po­wia­da­ją­cych im war­tości tzw. funkcji przy­sto­so­wania. W przy­padku al­go­rytmu, opra­co­wa­nego na PG, funkcja przy­sto­so­wania do po­rów­nania prze­twa­rza­nych por­tretów wy­ko­rzy­stuje al­go­rytm eigen­faces, uży­wany przy kom­pu­te­rowym roz­po­zna­waniu twarzy. W od­róż­nieniu od kla­sycz­nych al­go­rytmów ge­ne­tycz­nych, war­tości funkcji przy­sto­so­wania, w po­myśle au­tor­stwa na­ukowców z PG, są mo­dy­fi­ko­wane w trakcie dzia­łania apli­kacji na pod­stawie no­wych wy­ge­ne­ro­wa­nych rozwiązań.

To wła­śnie sta­nowi o ory­gi­nal­ności opra­co­wa­nego al­go­rytmu. I po­zwala osią­gnąć lepszą ja­kość wy­ni­ko­wych ob­razów przy ogra­ni­czonym roz­miarze zbioru por­tretów hi­sto­rycz­nych – po­wie­dział To­masz Ziół­kowski. Zda­niem prof.Krawczyka, do­ko­nanie na­ukowców Po­li­tech­niki Gdań­skiej otwiera nowe wy­zwania. – Pró­bu­jemy na­wiązać współ­pracę z ge­ne­ty­kami, któ­rych ba­dania są po­średnio zwią­zane z po­dob­nymi te­ma­tami jak nasz. Chcemy ustalić, jaki wpływ na wy­gląd czło­wieka ma genetyka.

Więcej na stronie www.naukaipostep.pl

Autor: Źródło: www.naukaipostep.pl

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close