POLSKA I ŚWIAT:

Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Dok­to­rantka prze­ana­li­zo­wała nasze za­cho­wania pod­czas uropu. Pod lupę wzięła osoby sa­motne które teraz na­zywa się sin­glami, mał­żeń­stwa czy związki part­ner­skie bez dzieci, ro­dziny z dziećmi na utrzy­maniu oraz osoby starsze. Prze­ba­dana grupa li­czyła 675 osób w wieku 18–75 lat.

Naj­czę­ściej na wy­po­czynek wy­bie­rają się single i bez­dzietne pary. Po­trafią wy­jeż­dżać w ce­lach tu­ry­stycz­nych średnio 2–4 razy w roku, głównie w se­zonie letnim. Naj­czę­ściej ko­rzy­stają oni z tego sa­mego, spraw­dzo­nego już wcze­śniej biura po­dróży. Ulu­bione za­jęcie pod­czas ta­kich wy­jazdów to… „le­żenie na plaży”.

Mimo wzrostu po­pu­lar­ności tu­ry­styki 3xE, a więc En­ter­ta­in­ment, Exci­te­ment, Edu­ca­tion, więk­szość singli wciąż pre­fe­ruje upra­wianie tu­ry­styki wy­po­czyn­kowej w ro­zu­mieniu po­dróży zgod­nych z ideą tu­ry­styki 3xS czyli Sun, Sand, Sea.

Na po­trzeby swojej pracy dok­to­rantka SGH po­dzie­liła ro­dziny z dziećmi na dwie grupy.

Ro­dziny z nie­peł­no­let­nimi dziećmi za­zwy­czaj za każdym razem po­szu­kują biura, które ma naj­bar­dziej atrak­cyjną ofertę, na­to­miast ro­dziny z do­ro­słymi dziećmi oka­zały się być bardzo przy­wią­zane do biura po­dróży, z usług któ­rego już ko­rzy­stały – do­wodzi Ewe­lina Strzelecka.

Ro­dziny z ma­łymi dziećmi także pre­fe­rują upra­wianie tu­ry­styki biernej i wy­jeż­dżają głównie w se­zonie letnim. Ro­dziny z do­ro­słymi dziećmi wolą jednak spę­dzać wy­jazdy bar­dziej ak­tywnie, np. po­znając wa­lory przyrodnicze.

Eme­ryci i ren­ciści w wieku 60–75 lat wy­jeż­dżają naj­czę­ściej z part­nerem oraz spraw­dzonym biurem po­dróży. Także oni pre­fe­rują tu­ry­stykę bierną, choć na drugim miejscu wśród ich wskazań zna­lazła się tu­ry­styka objazdowa.

Z badań wy­nika także, że nadal ist­nieje duża grupa ludzi, którzy nie ko­rzy­stają w ogóle z usług tu­ry­stycz­nych. Głównie z po­wodów eko­no­micz­nych. Nie oznacza to oczy­wi­ście, że nie odpoczywają.

Wy­po­czy­wają za to na działce, u ro­dziny, zna­jo­mych lub w domu – wy­ja­śnia ba­daczka z SGH.

Praca ba­daczki nie jest co prawda po­świę­cona in­no­wa­cyjnym wy­na­lazkom, ale wła­ści­cielom biur po­dróży po­zwoli być może się­gnąć po inny, do­brze wszystkim znany wy­na­lazek Fenicjan.

Autor: QLT.FM / Nauka i Postęp

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close