Fantazje Zielonogórskie 2018 – Ogólnopolski Konkurs Literacki

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra ogłasza VIII edycję otwartego konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie na opowiadanie fantastyczne inspirowane przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry. Prace powinny być osadzone w konwencji szeroko pojmowanej fantastyki (sci-fi, fantasy, horror, legendy miejskie, realizm magiczny, itp.) splecionej z wątkami zielonogórskiej historii lub codzienności. Najlepsze konkursowe opowiadania zebrane zostaną w postaci antologii.

Sądzimy, że wiedzę o Zielonej Górze i jej bogatej historii można upowszechniać również za pomocą fantastyki. Klimat i metafizykę miasta można budować także w świecie wyobraźni. Chcielibyśmy, aby co roku o kolejny tomik rozrastała się biblioteczka zielonogórskich fantazji, marzeń i koszmarów. Na półkach czytelników stoi już siedem tomów tekstów o naszym fantastycznym mieście, a w 2015 roku Fantazje zwyciężyły w prestiżowym plebiscycie Nasze Dobre Lubuskie.

Konkurs towarzyszy tegorocznym 32. Bachanaliom Fantastycznym, które odbędą się w październiku 2018 roku w Zielonej Górze. Wtedy też ukaże się antologia z najlepszymi tekstami. Zwycięzca naszego konkursu, prócz publikacji i chwały, otrzyma też nagrodę finansową w wysokości 1000 zł i okolicznościową statuetkę Wiedźmy.

Opowiadania należy nadsyłać do 1 czerwca 2018 r. na adres: fantazjekonkurs@gmail.com. Ich objętość nie może przekraczać 35 tys. znaków.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.fantazje.adastra.zgora.pl

Sekretarzem konkursu jest Maciej Dobrowolski. Kontakt poprzez emaila konkursowego.

Fantazje Zielonogórskie 2018

REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, którego siedziba mieści się przy ul. Fabrycznej 13 B w Zielonej Górze.
2. Sekretarzem Konkursu jest Maciej Dobrowolski.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 marca 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona do końca lipca 2018 roku.
4. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
6. Prace muszą być napisane w języku polskim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych Konkursu na skutek wystąpienia zdarzeń losowych.

II. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania w dowolnej konwencji szeroko rozumianej fantastyki, inspirowanego historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych uczestników.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych przesyłając wraz z pracą skan zgody opiekuna.
5. Uczestnik Konkursu może przysłać pracę wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.
6. Gotowe opowiadanie należy nadesłać na adres: fantazjekonkurs@gmail.com w formacie tekstowym (doc, rtf, odt, pdf), w tytule maila wpisując „Konkurs literacki Fantazje Zielonogórskie”. Objętość pracy to maksimum 35 tys. znaków (bez spacji).

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do dnia 1 czerwca 2018 roku włącznie.
2. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz krótką notkę biograficzną. Wymagany jest również telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu autorskich praw majątkowych do pracy, o treści: „Oświadczam, iż nadesłana praca jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”.
3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę.
4. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.
5. Wyróżnione prace, po wyborze dokonanym przez jury Konkursu, ukażą się w postaci publikacji książkowej (jako zbiór opowiadań).
6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
7. Lista laureatów, których prace zostaną umieszczone w publikacji zostanie ogłoszona na stronie www.fantazje.adastra.zgora.pl do końca lipca 2018 roku.
8. Z chwilą ogłoszenia zwycięzców konkursu przez Organizatora, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
– umieszczenia w antologii zwycięskich tekstów;
– przedruku fragmentów lub całości w wydawnictwach klubowych, stronach WWW i mediach społecznościowych na profilach Organizatora,
– na potrzeby promocji konkursu i antologii w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz na nośnikach outdoorowych,
– do produkcji słuchowisk radiowych, audiobooków, scenariuszy, filmów, prac graficznych oraz komiksów.

IV. Nagrody

1. Wszyscy laureaci otrzymają po jednym egzemplarzu autorskim antologii.
2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz okolicznościową statuetkę Wiedźmy.
3. O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
4. Nagroda Główna zostanie wręczona w trakcie Bachanaliów Fantastycznych 2018 w Zielonej Górze (październik 2018) bądź w przypadku nieobecności zwycięzcy na konwencie, nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika, pod adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
5. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent.

V. Terminy

• 5 marca 2018 – ogłoszenie Konkursu w mediach tradycyjnych i elektronicznych
• do 1 czerwca 2018 – przyjmowanie prac
• w dniach 20 czerwca – 15 lipca 2018 – obrady jury i wyłonienie najlepszych prac
• do końca lipca 2018 – ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu
• październik 2018 – Wręczenie głównej nagrody podczas XXXII Zielonogórskiego Festiwalu Fantastyki „Bachanalia Fantastyczne” 2018

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

Close
Close
X

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close