ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jak obliczyć pensum łączone dla nauczyciela specjalisty

Uchwała organu prowadzącego ustaliła pensum dla psychologa, pedagoga, terapeuty, logopedy na 22 godziny. Pensum łączone w przypadku prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przez bibliotekarza wygląda następująco, np.: 30/30 + 2/22 = 32/1+0,09 = 32/1,09 = 29,37 czyli 29. Czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają być wyliczone z pensum 22 (terapeuty), czy może z 30 (bibliotekarza), zgodnie z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem? A co w przypadku, kiedy do tak wyliczonego pensum dochodzą jeszcze godziny z wdż (19 h rocznie: 9 z całą grupą i po 5 z podziałem na chłopców i dziewczęta)? Jak obliczyć pensum w takim przypadku?

Odpowiedź:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinny być realizowane w ramach pensum nauczyciela lub w ramach godzin ponadwymiarowych. W celu ustalenia pensum łączonego należy przydzielone godziny wychowania do życia w rodzinie przeliczyć na wymiar średniotygodniowy.

Uzasadnienie:

W szkołach organizuje się zajęcia dla uczniów w ramach tzw. wspomagania dydaktyki. Są to zajęcia wynikające z zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, stosownie do zakresu jej działania, jest organizowana m.in. w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Dyrektor przedszkola lub szkoły, powierza prowadzenie zajęć (organizowanych ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne) nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia albo nauczycielom wspomagającym. Przez specjalistów przepisy oświatowe określają: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.

Zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole realizują zwyczajowo nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta, logopeda). Jeśli zajęcia realizowane są przez wskazanego nauczyciela specjalistę to odbywa się to w ramach pensum nauczyciela (ustalonego przez organ prowadzący w drodze uchwały) lub godzin ponadwymiarowych. Podobnie jest z innymi nauczycielami, którzy realizują zajęcia związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Powinny być one realizowane w ramach pensum nauczyciela lub w ramach godzin ponadwymiarowych. W tym wypadku pensum nauczyciela bibliotekarza.

Nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku  pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin powinno określić się tzw. pensum łączone. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne. W rozpatrywanym przypadku, aby ustalić pensum nauczyciela należy najpierw przeliczyć wskazany wymiar wychowania do życia w rodzinie na wymiar średniotygodniowy. W innym przypadku praktycznie w każdy miesiącu należałoby nauczycielowi zmieniać pensum i na nowo ustalać pensum łączone.

Podstawa prawna:

  • §6, §7 rozporządzenia MEN  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
  • § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
  • art. 42 ust. 5c, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Agnieszka Kosiarz
Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close